SMS reageert (met) zoetjes

      Comments

IMAG0872

Tijdens de gemeenteraadszitting van 21 september trakteerde SMS de toeschouwers op Lotus speculoos. Op die manier wensen we te reageren op de “opgeblazen” en uit de context gerukte facebookpost. SMS is helemaal niet verzuurd, integendeel, SMS deed in het verleden al verschillende keren hele goede en positieve voorstellen in de GR die ook al een aantal keer door de meerderheid werden goedgekeurd. SMS wil ook beklemtonen dat wij, vanop de oppositiebanken, meermaals meerderheidsvoorstellen constructief hebben goedgekeurd. Bij deze dus smakelijk en samen werken we aan een sterk beleid, ook vanuit de oppositie!

Agenda gemeenteraad 21/9/2015

      Comments

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 21 september 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslagen gemeenteraad dd. 29 juni 2015 en 17 augustus 2015.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – wijziging.
5. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Toerisme Oost-Vlaanderen vzw – statutenwijziging – goedkeuring.
6. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Audio – toetreding verschillende lokale besturen tot de vereniging Audio – goedkeuring.
7. Algemeen bestuur – Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen vzw – ontbinding van de vzw – buitengewone algemene vergadering van 23 september 2015.
8. Algemeen bestuur – samenstelling raad van beheer van het cultuurcentrum De Herbakker – wijziging.
9. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – personeelsformatie – wijziging.
10. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – rechtspositieregeling – wijziging.
11. Mobiliteit en werken – aanleg van een fietsverbinding langsheen de museumspoorlijn Eeklo-Maldegem – principiële aanvaarding scenario en voorstel tracé.
12. Wonen en leven – gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) – wijziging samenstelling.
13. Wonen en leven – bevoegdheidsafstand aan afvalintercommunale I.V.M. voor de inzameling en verwerking van afvalstromen ingezameld op het recyclagepark.
14. Wonen en leven – onderhandse gebruiksovereenkomst terrein voor hondenlosloopweide – goedkeuring.
15. Ondernemen – industrieterrein Nieuwendorpe – onderhandse verkoop van een restperceeltje nijverheidsgrond – principieel akkoord.
16. Welzijn/algemene financiering – OCMW – budgetwijziging 1 2015 – kennisneming.
17. Welzijn/algemene financiering – Welzijnsband Meetjesland – jaarrekening 2015 – kennisneming.
18. Vrije tijd/cultuur – subsidiereglement voor gemeenschapsvormende projecten – wijziging – goedkeuring.

Punten die werden uitgesteld in de GR van 29/6/2015:

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
19. Toepassing gelijkheidsbeginsel = clientelisme?
Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
20. Gevaarlijke afvalcontainer voor de landbouwsector.
21. De ontsluiting van Balgerhoeke.
22. Fietspad langsheen de spoorwegbedding tussen Zandvleuge, Teut en Vrouwestraat.
Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
23. Bevoegdheid dierenwelzijn.

Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
– Voedseloverschotten / 1 euromaaltijden.
Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid:
– Welke regels worden nageleefd bij de eindredactie van Het Eikenblad?
– Zijn er contacten geweest tussen Fedasil en de stad Eeklo i.v.m. de vluchtelingencrisis?
Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V+:
– Vluchtelingenproblematiek.
Op vraag van mevrouw Ann Eggermont, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
– Toestroom van vluchtelingen naar België.
Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
– Omvormen bushalte tot parkeerplaatsen in Balgerhoeke.
Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
– Leegstand handelspanden.
Op vraag van mevrouw Lut De Jaeger, gemeenteraadslid, namens groen:
– Vraag om het belang van goede waterbuffering beter bekend te maken.

Toegevoegde punten:

Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V+:
24. 20-20-20 klimaatdoelstellingen – intekenen op burgemeestersconvenant.
Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
25. Toekenning van een convenant tot uitbating van een kansspelinrichting klasse II te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 104A aan de bvba Star Matic.
Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
26. Personeelsproblematiek Zonneheem.
Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
27. Zonneheem – nu ook censuur?

OZ 27 – Zonneheem-censuur

Agenda gemeenteraad 29/06/2015

      Comments

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 29 juni 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 1 juni 2015.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemeen bestuur – nieuwe rechtspositieregeling – aanpassing.
5. Algemeen bestuur – nieuwe personeelsformatie – wijziging.
6. Algemeen bestuur – deontologische code – wijziging
7. Algemeen bestuur – patrimonium – openbare verkoop verlaten kantoorruimte cultuurcentrum in residentie Ravel, P. De Nevestraat 8 – principiële goedkeuring.
8. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jans-Onthoofding – jaarrekening 2014 – advies.
9. Algemeen bestuur – Vereniging van Belgische Werelderfgoedsteden (VBWES) – toetreding.
10. Algemeen bestuur – heroriëntatie van de streeksamenwerking tussen de lokale besturen in het Meetjesland.
11. Algemeen bestuur – regierol sociale economie – overeenkomst met statutaire draagkracht en huishoudelijk reglement – goedkeuring.
12. Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – wijziging.
13. Algemeen bestuur – gemeentelijke administratieve sancties – bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sanctie – wijziging.
14. Algemeen bestuur – gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties – wijziging.
15. Algemeen bestuur – gemeentelijke administratieve sancties – protocolakkoord tussen de stad Eeklo en de procureur des Konings van het parket Oost-Vlaanderen – inbreuken op het Strafwetboek (niet-verkeer)– goedkeuring bijlage.
16. Algemeen bestuur – gebruik van stedelijke infrastructuur door politieke partijen – wijziging beslissing dd. 28 april 2014.
17. Algemeen bestuur – AZ Alma – akte van ruiling – goedkeuring.
18. Mobiliteit en werken – vernieuwen concessie parkeerbeheer – wijze van gunnen en vaststellen van de voorwaarden.
19. Wonen en leven – ruimtelijke planning – ruimtelijk uitvoeringsplan woonuitbreidingsgebied Gentsesteenweg-Gulden Sporenstraat – voorlopige vaststelling.
20. Wonen en leven – ruimtelijke planning – goedkeuring aanleg en uitrusting van de gewijzigde wegenis en rooilijnplan binnen aanvraag verkavelingswijziging V509/2 – Spoorsingel.
21. Wonen en leven – bevoegdheidsafstand aan IVM voor de inzameling en verwerking van afvalstromen ingezameld op het recyclagepark.
22. Wonen en leven – ruimtelijke planning – ontwikkeling en uitbouw zorgcentrum Sint-Elisabeth en de Hartwijk – engagementsverklaring – goedkeuring.
23. Ondernemen – machtiging tot wederverkoop van een onbenut deelperceel industriegrond, gelegen Ambachtenstraat – aanvulling raadsbesluit van 22 september 2014.
24. Welzijn – buitenschoolse kinderopvang – wijziging huishoudelijk reglement – goedkeuring.
25. Welzijn/vrije tijd – wijziging reglement KomUitPas – goedkeuring.
26. Vrije tijd -– wijziging subsidiereglement Adviesraad voor Cultuur – goedkeuring.
27. Vrije tijd – reglement van de ‘Prijs voor Cultuurverdienste’ – goedkeuring.
28. Vrije tijd – erkenningsreglement en reglement beleidssubsidie sportclubs – wijziging.
29. Algemene financiering – jaarrekening stad Eeklo 2014 – vaststelling.

Mondelinge vragen:

Op vraag de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
Daklozen in Eeklo.

Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V+:
FietsTelWeek van 16 tot 22 september.

Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
Helden in het Park.

Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
Hondenweide.

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
Toestand van het wegdek in sommige straten.

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
30. RUP Sogeta.
31. Toepassing gelijkheidsbeginsel = clientelisme?

Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
32. Gevaarlijke afvalcontainer voor de landbouwsector.
33. De ontsluiting van Balgerhoeke.
34. Fietspad langsheen de spoorwegbedding tussen Zandvleuge, Teut en Vrouwestraat.

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
35. Bevoegdheid dierenwelzijn.

OZ 30 RUP Sogeta
OZ 31 Gelijkheidsbeginsel – clientelisme
OZ 32 gevaarlijk afvalcontainer
OZ 33 ontsluiting Balgerhoeke
OZ 34 fietspad langs spoorwegbedding

Agenda gemeenteraad 1/6/2015

      Comments

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 1 juni 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 27 april 2015.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemene financiering – budgetwijziging nr. 1 2015 – vaststelling.
5. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – IVM – algemene en buitengewone algemene vergadering dd. 17 juni 2015.
6. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Imewo – jaarvergadering dd. 22 juni 2015 – vaststellen mandaat.
7. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Finiwo – algemene jaarvergadering dd. 22 juni 2015 – vaststelling mandaat.
8. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Veneco² – jaarvergadering dd. 30 juni 2015 – vaststellen mandaat.
9. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Veneco² – jaarvergadering van 30 juni 2015 – aanduiding vertegenwoordiger.
10. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Veneco² – jaarvergadering van 30 juni 2015 – aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger.
11. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – TMVW – statutenwijziging – goedkeuring.
12. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – TMVW – algemene vergaderingen dd. 29 juni 2015.
13. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Imewo – heropenstelling kapitaalverhoging.
14. Algmeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Finiwo – kapitaalverhoging van Publi-T.
15. Wonen en leven – ruimtelijke planning – verkaveling V496 – Gauberg – ontwerpakte overdracht openbaar domein – goedkeuring.
16. Veiligheid – onderhoudscontract brandbestrijdingsinfrastructuur – goedkeuring.
17. Vrije tijd – P.O.B. – samenaankoop van boeken, audiovisuele materialen en Nederlandstalige strips door Comeet als aankoopcentrale – goedkeuring.

Agenda gemeenteraad 27/4/2015

      Comments

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 27 april 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 23 maart 2015.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemene financiering – algemene belasting Eeklo – aanslagjaar 2015 – overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid – kennisneming.
5. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – IGS Westlede – algemene vergadering dd. 2 juni 2015 – vaststelling mandaat.
6. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – ILV Meetjeslandse Burensportdienst – goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2014.
7. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – wijziging overeenkomst met statutaire draagkracht betreffende de Interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland – goedkeuring.
8. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – subsidieaanvraag Interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland – goedkeuring.
9. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Vincentius – jaarrekening 2014 – advies.
10. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jozef – jaarrekening 2014 – advies.
11. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Antonius – jaarrekening 2014 – advies.
12. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen – jaarrekening 2014 – advies.
13. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – nieuwe personeelsformatie – wijziging.
14. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – rechtspositieregeling – wijziging.
15. Wonen en leven – Beeldkwaliteitsplan Eeklo centrum – goedkeuring.
16. Welzijn – aankoop van 2 elektrische bolderkarren voor de stedelijke BKO’s – goedkeuring initiatief – vaststellen van de lastvoorwaarden en de gunningswijze.
17. Vrije tijd – vzw Sport+ – goedkeuring eindafrekening.

Mondelinge vragen en toegevoegde punten:

Op vraag de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V:
Aanplanten toekomstbomen.

Op vraag van mevrouw Ann Eggermont, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
Heldenpark – problematiek wadi.

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
Financiering Huysmanhoeve.

Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
Agenda gemeenteraad 27 april 2015.
Verkeer en herstel van de Moerstraat + problematiek Maroyendam.

Toegevoegd punt:

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
18. Het nieuwe sport/zwembadcomplex.

OZ 18 Nieuw zwembad-sportcomplex

Een welgesmaakte Eeklose gemeenteraad

      Comments

Maandag 23 maart 2015 zal een memorabele dag worden in de geschiedenis van de Eeklose politiek.
Vooreerst kwam er de mondelinge vraag van SMS-raadslid Luc Vandevelde over de niet-geagendeerde maar wel door de burgemeester beloofde punten op de agenda van de gemeenteraad.
De burgemeester moest met heel veel schaamrood toegeven dat hij pertinente onwaarheden had verspreid in het Eikenblad…
Ook de punten van collegae Paul (rijkelijke maaltijden met de notabelen van Eeklo) en Tineke Verstraete (verval van de kerktoren Oostveld) zetten de meerderheid met rode wangen…
De toegevoegde punten van onze NVA vrienden werden behandeld maar toen raadslid De Graeve nog een mondelinge vraag wou stellen werd hij die geweigerd omdat het fractiequorum bereikt was. Toen liet hij onafhankelijk raadslid Lecompte die vraag stellen: een nooit eerder geziene handeling en daardoor werd de vraag wel behandeld.
De vooropgestelde gemeenteraadagenda had weinig betekenis en inhoud en werd zonder veel discussie allemaal goedgekeurd.
Het wollige punt over de mobiliteit werd op vraag van de oppositie uitgesteld wegens totaal onduidelijk en niet concreet!
Toen echter ons SMS-raadslid Marc Windey met zijn 3 toegevoegde agendapunten aan het woord kwam, werd het pas echt gemeend:

1) een stemming over de integratie van de Buitenschoolse Kinderopvang Zuiderzon in de te renoveren gebouwen van het Beukenhof werd in deze gemeenteraad unaniem goedgekeurd ook al was er eerst een uitvoerige én geargumenteerde tussenkomst van de dienstdoende CD&V-fractieleider Smet om dit niet te doen. Hij werd met de billen bloot gezet door eigen leden uit zijn partij en de meerderheidsfractie. Ook verschillende leden van de oppositie spaarden het jonge raadslid niet om het verkondigen van zoveel onzin.

2) de parkeerplaatsen in Boelare/Blommekens werden niet goedgekeurd, ondanks het schriftelijk aandringen van de heer Gouverneur om de discriminatie tegen eind maart weg te werken. Hier kreeg de bevoegde liberale schepen van ons raadslid Paul Verstraete er nog een bevoegdheid bij: schepen van uitstel en besluiteloosheid.

3) opnieuw uitschrijven van een concessie voor het uitbaten van een frituur op de markt werd meerderheid tegen oppositie weggestemd. Hiermee verdwijnt een 57-jarige traditie op de Eeklose markt.

SMS trakteerde het talrijk opgekomen publiek en de mandatarissen op een bakje friet met mayonaise, weliswaar de allerlaatste ‘frieten-uit-het-vuistje’ op de markt van Eeklo.

Agenda gemeenteraad 23/3/2015

      Comments

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 23 maart 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 23 februari 2015.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemene financiering – wijziging reglement aanpassing voetpaden en opritten – vaststellen retributie.
5. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – vzw Netwerk Meetjesland – vernietiging gemeenteraadsbeslissingen dd. 22 september 2014 – kennisneming.
6. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Audio – beslissing toetreding verschillende gemeenten en OCMW’s tot de vereniging Audio – goedkeuring.
7. Algemeen bestuur – Vlaams regeerakkoord/conceptnota Vlaams minister voor Bestuurszaken – inkanteling OCMW in gemeente/stad – beheersovereenkomst inzake integratie/samenwerking stad en OCMW Eeklo – goedkeuring.
8. Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – marktreglement – wijziging.
9. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – nieuwe personeelsformatie – principebeslissing en wijziging.
10. Mobiliteit en werken – aanleg zuidelijke ringweg en stadspromenade – standpunt inzake het opmaken van een verkeerscirculatieplan op basis van een groeiscenario.

Volgende vragen werden ingediend om te behandelen onder punt

1 – Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:

Op vraag mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
– Vraag tot het aanleggen van een sterretjesweide.

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
– Verontreiniging in het leidingwater.
– Liftsysteem aan het stadhuis.

Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
– Agenda van de gemeenteraad van 23 maart 2015.

Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
– 775 jaar Eeklo – lunch van de notabelen.

Op vraag van mevrouw Tineke Verstraete, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
– Kerk Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen Oostveld.

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad van 23 maart a.s.

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
11. Uitbouw van een sociale site aan De Zuidkaai.
12. Parkeerplaatsen Boelare.
13. Behoud van het frietkot op de Markt.

OZ 01 – Actuele mondelinge vragen_2

OZ 13 – behoud an het frietkot op de Markt

OZ 12 – Parkerplaatsen Boelare

OZ 11 – uitbouw sociale site aan De Zuidkaai

Staat de Eeklose monstercoalitie op springen?

      Comments

Het zal u niet ontgaan zijn dat de laatste week in de pers heel wat tegenstrijdige uitlatingen zijn verschenen in verband met de zogenaamde ‘knip’ of ‘muur van Eeklo’, waarmee bedoeld wordt dat de N9-doortocht zou worden onderbroken ter hoogte van de Markt, zodat alle doorgaand verkeer in Eeklo onmogelijk wordt gemaakt. Aanvankelijk heeft het stadsbestuur deze knip
goedgekeurd, maar die beslissing heeft het schepencollege weer ingeslikt onder druk van de stedelijke economische raad, ten minste als we schepen Christophe De Waele mogen geloven in de pers en op zijn facebook: “De Eeklose politieke meerderheid is het er over eens dat de optie om een ‘KNIP’ in het Eeklose centrum te realiseren NIET opgenomen wordt in het nieuwe
verkeerscirculatieplan.”

Schepen D’Haeseleer was er als de kippen bij om via een perscommuniqué deze bewering tegen te spreken. De knip komt er wel, volgens hem, anders komt er ook geen ring, want de knip noemt hij een voorwaarde om de ring rond Eeklo te kunnen realiseren. Nu staat hij sinds jaar en dag bekend als een fervente tegenstander van die ring (cfr AVS-interview) en is de knip de compensatie die hij kreeg bij de vorming van de coalitie om zo zijn protest tegen de ring in te slikken.

Clash op gemeenteraad

Op de gemeenteraad van gisterenavond werden de spanningen tussen de coalitiepartners Groen en Open VLD overduidelijk toen de oppositiepartijen N-VA en SMS om klaarheid vroegen: heeft het schepencollege nu wel of niet beslist dat de knip wordt geschrapt? De oppositie legde een voorstel ter stemming om de knip definitief af te voeren, zoals al eerder in de pers was beloofd aan de Eeklose handelaars. Een voorstel dat dus eigenlijk naadloos aansloot bij de zogenaamde beslissing van het schepencollege en een ruime meerderheid achter zich moest krijgen. Maar niks was minder waar. De coalitiepartners wrongen zich in alle bochten om hun interne ruzies te camoufleren, schoven de schuld zoals steeds weer naar de pers (“een gemediatiseerde gemeenteraad” dixit schepen D’Haeseleer – “gazetteklap” volgens schepen De Waele) en probeerden vooral tijd te winnen om tegen de commissievergadering ter zake nu woensdag toch nog in extremis iedereen in de pas te krijgen. Benieuwd wat voor veelkleurig konijn daar uit de hoed wordt getoverd.

Bizar amendement

Schepen De Waele had kort voor de gemeenteraad aan SMS en N-VA gevraagd om het punt terug te trekken van de agenda en geen stemming uit te lokken, maar toen bleek dat de oppositiepartijen daar niet op ingingen, toverde hij ter plekke een wel erg merkwaardig amendement uit zijn hoed. Het amendement kwam erop neer dat, als het voorstel van de oppositie geen meerderheid achter zich kreeg, dat voorstel op de volgende gemeenteraad opnieuw ter stemming zal worden voorgelegd. De gemeenteraad moest dus beslissen dat zijn beslissing eigenlijk niet telt als de knip niet wordt weggestemd, zodat op de volgende gemeenteraad de knip dan uiteindelijk toch kan worden afgeschoten. Het is al vaker voorgekomen dat de meerderheid een ideetje goedkeurt dat ze kort daarna weer zelf doorprikken en afvoeren. Maar dat ze dit nu met voorbedachte rade in één beweging doen, dat getuigt van een nooit eerder vertoond cynisme en misprijzen voor de gemeenteraad. Schepen De Waele zet hiermee eigenlijk zijn collega D’Haeseleer en heel Groen te kakken. Hij gunt hen enkel nog een paar dagen om de knip door te slikken, in de hoop zo de monstercoalitie niet meteen te laten vallen.

Knip-commissie

Woensdag wordt een commissie in het vooruitzicht gesteld waarop het schepencollege dan wel zijn beslissing zal toelichten. Een bedenkelijk vertragingsmanoeuvre dat enkele vragen oproept:

– Wat kunnen ze daar vertellen dat ze gisteren nog niet durfden te verklaren op de gemeenteraad?
– Waarom laat men de bevolking in het ongewisse over de zogenaamde beslissing van het schepencollege? Is het voor of tegen de knip? Of is er helemaal geen beslissing?
– Wie is de leugenaar, schepen De Waele of schepen D’Haeseleer? Of toch weer de pers?
– Waarom denken ze tegen morgen tot een compromis te kunnen komen, wat tegen gisteren nog niet kon?
– Hoe zullen de Eeklose handelaarse en stedelijke economische raad reageren nu blijkt dat ze met een kluitje in het riet zijn gestuurd en voorbarig hun vergadering en actieplan tegen de knip hebben afgeblazen?
– Komt er een knip, komt er een ring of komt er helemaal niks om Groen en Blauw in de coalitie te houden?
– Heeft burgemeester Loete daarom onlangs verklaard dat er geen sprake kan zijn van een ring voor 2020?
– Hoelang nog kan deze coalitie blijven dansen op een slappe koord en warm en koud tegelijk blazen?

We zijn benieuwd.

Marc Windey, Luc Vandevelde, Tineke Verstraete, Paul Verstraete.

gemeenteraadsleden voor SMS-Eeklo