Agenda gemeenteraad 23/02/2015

      Comments

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 23 februari 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 26 januari 2015.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemeen bestuur – definitieve toekenning van een nieuwe straatnaam.
5. Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – wijziging.
6. Algemeen bestuur – gemeentelijke administratieve sancties – bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sanctie – wijziging.
7. Algemeen bestuur – gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties – wijziging.
8. Algemeen bestuur – gemeentelijke administratieve sancties – verzoek tot het voordragen van een bijkomende provinciale sanctionerende ambtenaar.
9. Algemeen bestuur – gemeentelijke administratieve sancties – protocolakkoorden tussen de stad Eeklo en de procureur des Konings van het parket Oost-Vlaanderen – inbreuken verkeer – inbreuken op het Strafwetboek (niet-verkeer) goedkeuring.
10. Algemeen bestuur – Finiwo – beslissing tot niet-investering in W4F.
11. Wonen en leven – ruimtelijke planning – goedkeuring aanleg en uitrusting van de wegenis en rooilijnplan binnen een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het aanleggen van publieke ruimte – P. Lippenslaan/Blommekens – VMSW.
12. Vrije tijd/financiën – retributie voor het uitlenen van volksspelen/wereldspelen en springkastelen. (cfr. reglement uitleendienst)
13. Vrije tijd – sport – stedelijke sportdienst – goedkeuring reglement uitleendienst.

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
14. Uitbouw van een sociale site aan De Zuidkaai.

Toegevoegde punten:

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert en de heer Peter De Graeve, gemeenteraadsleden, namens N-VA Eeklo:
15. Heraanleggen van het centrum.

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
16. Herinrichting van het stadscentrum.

OZ 16 herinrichten stadscentrum

Agenda gemeenteraadszitting 26/01/2015 (UPDATE: toelichting bij tussenkomsten)

      Comments

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 26 januari 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 15 december 2014.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemene financiering – retributie voor tussenkomsten van de brandweerdienst – opheffing gemeenteraadsbesluit dd. 20 december 2004.
5. Algemeen bestuur/vrije tijd – sport – ILV Burensportdienst Meetjesland – goedkeuring overeenkomst met statutaire draagkracht.
6. Algemeen bestuur – statuten stedelijke seniorenraad – wijziging.
7. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – arbeidsreglement – aanpassing.
8. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – personeelsformatie – aanpassing.
9. Algemeen bestuur/wonen en leven – Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) – gewijzigde samenstelling.
10. Mobiliteit en werken – Cambio autodelen – goedkeuring samenwerkingsovereenkomst.
11. Wonen en leven – ruimtelijk uitvoeringsplan landbouwgebied ten zuiden van de E34/N49 – voorlopige vaststelling.
12. Welzijn – OCMW – meerjarenplan 2014-2019 / budget 2015 – kennisneming.
13. Vrije tijd – sport – goedkeuring erkenningsaanvragen Eeklose sportclubs.
14. Vrije tijd – sport – goedkeuring verdeling beleids- en impulssubsidie.
15. Vrije tijd – sport – bouwen nieuw zwembad met integratie BKO – afschaffing deel Burgemeester Lionel Pussemierstraat voor integratie in bouwzone.

Toegevoegde punten:

1 – Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:

Op vraag de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
– Verdwijnen dienstverlening overheidsdiensten/leegstand winkelpanden – wat onderneemt schepencollege?

Op vraag de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
– Betalend parkeren voor personen met een beperking.

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
– Sluiting containerpark tijdens vakantie.

Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
– Stand van zaken politiegebouw.
– Imago stad Eeklo.

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
16. Uitbouw van een sociale site aan De Zuidkaai.

OZ 16 – uitbouw van een sociale site aan De Zuidkaai

UPDATE: toelichting bij onze tussenkomsten voor opname in het verslag van de GR

tussenkomsten verslag GR 26012015

Agenda gemeenteraadszitting 15/12/2014

      Comments

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 15 december 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 17 november 2014.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemeen bestuur – Regionale Jeugddienst Meetjesland “Meetjesman” – toetreding gemeente Wachtebeke – goedkeuring.
5. Algemeen bestuur – afsprakennota stad Eeklo-OCMW Eeklo – adviesraden/beheersorganen.
6. Algemeen bestuur – overeenkomst met AVS – stadsTV 2015-2016-2017.
7. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – arbeidsreglement – aanpassing.
8. Wonen en leven – Wilgenpark – aanleg wegen-, riolerings- en omgevingswerken –samenwerkingsovereenkomst met VMSW, MBV en Aquafin – goedkeuring.
9. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – openverklaring bij bevordering van 1 betrekking van adjudant-vrijwilliger – vaststellen van de voorwaarden.
10. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – openverklaring bij bevordering van 1 betrekking van sergeant-vrijwilliger – vaststellen van de voorwaarden.
11. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – openverklaring bij bevordering van 1 betrekking van korporaal-vrijwilliger – vaststellen van de voorwaarden.
12. Ondernemen – machtiging tot wederverkoop van een onbenut deelperceel industriegrond, gelegen Ambachtenstraat – aanvulling raadsbesluit van 22 september 2014.
13. Ondernemen – kampeerautoterrein Jachthaven – tijdelijke verlenging exploitatieovereenkomst.
14. Ondernemen – Jachthaven – exploitatie openluchtrecreatiedomein met kampeerautoterrein en tentenweide – ontwerp concessieovereenkomst – goedkeuring.
15. Vrije tijd – BKO – wijziging huishoudelijk reglement en kwaliteitshandboek – goedkeuring.
16. Vrije tijd – Schatjeseiland – goedkeuring huishoudelijk reglement.
17. Algemene financiering – Politiezone Meetjesland Centrum – stedelijke dotatie 2015 – vaststelling.
18. Algemene financiering – OCMW – stedelijke dotatie 2015 – vaststelling.
19. Algemene financiering – aanpassing 12/2014 meerjarenplan 2014-2019 – vaststelling.
20. Algemene financiering – wijziging 1 budget 2014 – vaststelling.
21. Algemene financiering – budget 2015 – vaststelling.
22. Algemeen bestuur – gemeentedecreet – bevoegdheidsverdeling inzake het vaststellen van de wijze van gunnen en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten en inzake het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen.
23. Wonen en leven – milieu – subsidiereglementen voor energiebesparende maatregelen (dak-, en muurisolatie/hoogrendementsglas) – 2015.
24. Wonen en leven – milieu – subsidiereglement voor hemelwatergebruik en infiltratievoorzieningen – 2015.
25. Wonen en leven – milieu – subsidiereglement voor groendaken – 2015.
26. Algemene financiering – algemene belasting Eeklo – aanslagjaar 2015.
27. Algemene financiering – belasting op de wedkantoren – aanslagjaar 2015.
28. Algemene financiering – belasting op de bank- en financieringsinstellingen en geldautomaten – aanslagjaar 2015.
29. Algemene financiering – belasting op de motorbrandstofverdelers – aanslagjaar 2015.
30. Algemene financiering – belasting op de terrassen op de openbare weg – aanslagjaar 2015.
31. Algemene financiering – belasting op de nachtwinkels – aanslagjaar 2015.
32. Algemene financiering – belasting op tweede verblijven – aanslagjaar 2015.
33. Algemene financiering – contantbelasting op de ontgravingen – aanslagjaar 2015.
34. Algemene financiering – contantbelasting op het sluitingsuur – aanslagjaar 2015.
35. Algemene financiering – contantbelasting op reclame met luidsprekers – aanslagjaar 2015.
36. Algemene financiering – contantbelasting op de plaats- en marktrechten – aanslagjaar 2015.
37. Algemene financiering – contantbelasting op de aanplakborden – aanslagjaar 2015.
38. Algemene financiering – contantbelasting op het takelen en bewaren van voertuigen – aanslagjaar 2015.
39. Algemene financiering – contantbelasting op de afgifte van administratieve stukken – aanslagjaar 2015.
40. Algemene financiering – contantbelasting op de hinderlijke inrichtingen – aanslagjaar 2015.
41. Algemene financiering – contantbelasting op het weghalen van sluikstorten – aanslagjaar 2015.
42. Algemene financiering – activeringsheffing op niet-bebouwde percelen gelegen in niet-vervallen verkavelingen alsook op niet bebouwde gronden gelegen in woongebied – aanslagjaar 2015.
43. Algemene financiering – leegstandsheffing op leegstaande woningen en gebouwen – aanslagjaar 2015.
44. Algemene financiering – belasting ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten – aanslagjaar 2015.
45. Algemene financiering – belasting op verwaarlozing van woningen en gebouwen en op ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid van woningen – aanslagjaar 2015.
46. Algemene financiering – opcentiemen op de onroerende voorheffing – aanslagjaar 2015.
47. Algemene financiering – aanvullende belasting op de personenbelasting – aanslagjaar 2015.
48. Algemene financiering – retributie op het gebruik van zelfreinigende toiletten op het grondgebied van Eeklo.
49. Algemene financiering/algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Vincentius – budgetwijziging 2014 – kennisneming.
50. Algemene financiering/algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Vincentius – budget 2015 – kennisneming.
51. Algemene financiering/algemeen bestuur – Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen – budget 2015 – kennisneming.
52. Algemene financiering/algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jozef – budget 2015 – kennisneming.
53. Algemene financiering/algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua Balgerhoeke – budget 2015 – kennisneming.

Agenda gemeenteraadszitting 17/11/2014

      Comments

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op
maandag 17 november 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 20 oktober 2014.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemeen bestuur – toekennen van een nieuwe straatnaam – principebeslissing.
5. Algemeen bestuur – P.W.A. (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) – algemene vergadering – vervanging vertegenwoordiger.
6. Algemeen bestuur – IGS Westlede – algemene vergadering van 2 december 2014 – vaststelling mandaat.
7. Algemeen bestuur – Imewo – algemene vergadering van 9 december 2014 – goedkeuring agendapunten, statutenwijziging en vaststellen van het mandaat.
8. Algemeen bestuur ) Imewo – overname aandelen Electrabel n.a.v. exit Electrabel nv.
9. Algemeen bestuur – Veneco² – buitengewone algemene vergadering van 4 december 2014 – vaststelling mandaat.
10. Algemeen bestuur – Veneco² – buitengewone algemene vergadering van 4 december 2014 – aanduiding vertegenwoordiger.
11. Algemeen bestuur – Veneco² – buitengewone algemene vergadering van 4 december 2014 – aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger.
12. Algemeen bestuur – Finiwo – buitengewone algemene vergadering van 12 december 2014 – vaststelling mandaat.
13. Algemeen bestuur – verlenging projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesman – goedkeuring.
14. Algemeen bestuur – Audio – goedkeuring meerjarenplan 2015-2019, budget 2015 en budgetwijziging 2014.
15. Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – beslissing dd. 23 juni 2014 houdende aanpassing gemeentelijk kamerreglement – wijziging.
16. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – brandweerpersoneel – openverklaring bij bevordering van een betrekking van beroepskapitein – vaststelling van de bevorderingsvoorwaarden.
17. Algemene financiering – toelage voor ontwikkelingssamenwerking 2014.
18. Algemene financiering/vrije tijd – uitbetaling subsidies culturele verenigingen volgens nieuw subsidiereglement Adviesraad voor Cultuur.
19. Mobiliteit en werken – Schuttershof – onderhandse verkoop van 2 perceeltjes restgrond – goedkeuring ontwerpakte.
20. Mobiliteit en werken – Schuttershof – overdracht om niet van een deel van de wegzate – goedkeuring ontwerpakte.
21. Wonen en leven – aankoop van een containervrachtwagen met CNG-motor – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
22. Ondernemen – industrieterrein Nieuwendorpe – braakliggend wederingekocht bedrijfsperceel – goedkeuring lastenkohier openbare verkoop.

Mondelinge vragen en toegevoegde punten:

1 – Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:

Op vraag mevrouw Lut De Jaeger, gemeenteraadslid, namens Groen:
– Aanbod “Vervoer op maat” door dienstencentrum Zonneheem.
Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
– Op meerdere plaatsen in Eeklo bedelaars “aan het werk”.
Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:
– Toestand politiekantoor.
Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
– Politiegebouw.

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
23. Het geplande zwembad – vraag tot het bekomen van subsidies.
24. Politiegebouw – motie van wantrouwen.

Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
25. Inrichten van twee parkeerplaatsen in de Boelare.
Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo
26. Toekomstig seniorenbeleid in de stad Eeklo.

OZ 23 – zwembad
OZ 24 – politiegebouw

Agenda gemeenteraadszitting 20/10/2014 (UPDATE)

      Comments

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 20 oktober 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 22 september 2014.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemeen bestuur – huishoudelijk reglement en hersamenstelling stedelijke sportraad – goedkeuring.
5. Algemeen bestuur – Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM o.v.) – algemene vergadering van 10 december 2014:
goedkeuring agenda
vaststelling mandaat
goedkeuring statutenwijziging
goedkeuring kruisparticipatie IVM-IDM
goedkeuring activiteiten en strategieën van volgend boekjaar
goedkeuring begroting 2015
goedkeuring beslissing raad van bestuur IVM betreffende goedkeuring statuten BW2E vzw.
6. Algemeen bestuur – patrimonium – stadspand Lijnendraaierstraat 8 – goedkeuring lastenkohier openbare verkoop.
7. Algemeen bestuur – patrimonium – perceel stadsgrond hoek Melkerijstraat-Kerkstraat – onderhandse verkoop – goedkeuring ontwerpakte.
8. Algemeen bestuur – patrimonium – onderhandse verkoop van een perceeltje stadsgrond kruispunt Weversstraat/Schietspoelstraat – goedkeuring ontwerpakte.
9. Wonen en leven – Roze – vernieuwen openbare verlichting – goedkeuring ontwerp en kostprijsraming.
10. Veiligheid – stedelijk brandweerkorps – openverklaring bij aanwerving van een betrekking van onderluitenant-vrijwilliger – vaststellen van de voorwaarden.
11. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – openverklaring bij bevordering van 1 betrekking van sergeant-majoor-vrijwilliger – vaststellen van de voorwaarden.
12. Veiligheid – stedelijk brandweerkorps – openverklaring bij bevordering van 3 betrekkingen van sergeant-vrijwilliger – vaststellen van de voorwaarden.
13. Veiligheid – stedelijk brandweerkorps – openverklaring bij bevordering van 5 betrekkingen van korporaal-vrijwilliger – vaststellen van de voorwaarden.
14. Veiligheid – gemeentepersoneel – brandweerpersoneel – openverklaring bij bevordering van een betrekking van beroepsluitenant – vaststellen van de bevorderingsvoorwaarden.
15. Veiligheid – gemeentepersoneel – brandweerpersoneel – vaststelling weddeschaal beroepsluitenant.
16. Veiligheid – brandweer – goedkeuring zonale verdeelsleutel hulpverleningszone Meetjesland.
17. Veiligheid – brandweer – goedkeuring inventaris overdracht roerende goederen hulpverleningszone Meetjesland.
18. Veiligheid – brandweer – hulpverleningszone Meetjesland
Meerjarenplan 2015-2020 – kennisneming
Dotatie 2015 – goedkeuring

UPDATE:

Wij hebben de eer u mede te delen dat volgende vragen werden ingediend om te behandelen onder punt

1 – Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:

Op vraag van mevrouw Ann Eggermont, gemeenteraadslid:
– Toestand skatersterrein.

Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid:
– Terugkoppeling overleg gouverneur met Oost-Vlaamse burgemeesters over mogelijk stroomtekort en mogelijkheden tot energiebesparing
– Werkplekleren in het onderwijs.

Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid:
– Fout parkeren op Herbakkersplein.

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
– Raverschootstraat – ontmoediging zwaar verkeer en tunnelgarantie onder toekomstige Ring.

Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:
– Zijn er voor de herfst 2014 bladkorven voorzien?

Op vraag mevrouw Lut De Jaeger, gemeenteraadslid:
– Aanleg losloopweide voor honden – stand van zaken.

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:

Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid:

19. Materialenscan Eeklose ondernemingen.

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
20. Parkeerprobleem Boelare.
21. Plannen m.b.t. het nieuwe zwembad – verzoek tot het houden van een volksraadpleging.

OZ 20 – parkeerprobleem Boelare

Verzoek tot het houden van een volksraadpleging

      Comments

GEMEENTERAAD VAN 20 OKTOBER 2014
VERZOEK TOT HET BIJVOEGEN VAN EEN AGENDAPUNT
DE PLANNEN M.B.T. HET NIEUWE ZWEMBAD: VERZOEK TOT HET HOUDEN VAN EEN VOLKSRAADPLEGING

Zoals art. 41 van de Grondwet en art. 205 e.v. van het Gemeentedecreet bepalen kan er in iedere gemeente een volksraadpleging gehouden worden, hetzij op initiatief van de gemeenteraad zelf hetzij op vraag van (een gedeelte van) de bevolking.
SMS vraagt de gemeenteraad te beslissen over het houden van een volksraadpleging naar aanleiding van de geplande bouw van een nieuw zwembad.
Het impact van deze beslissing zal immers voor de volgende tientallen jaren een zware hypotheek leggen op de stadshuishouding, de financiën en de dienstverlening in haar totaliteit in alle domeinen van de samenleving.
Vooraf weze gesteld dat SMS zich geenszins kant tegen de aanwezigheid van een zwembad maar niet in de vorm zoals het thans voorligt. Zowel het concept, de locatie als de wijze waarop het, uitsluitend door de reeds zwaar belaste Eeklonaar, gefinancierd wordt is voor SMS onverdedigbaar.
SMS biedt, zoals hierna zal blijken, een constructief alternatief dat zij ook aan de bevolking wil voorleggen.
Vermits de huidige bestuursmeerderheid lijkt te opteren voor het huidig concept (nieuw stedelijk zwembad aan de huidige sporthal) en de gevolgen ervan zich jaren zullen laten voelen op het beleid van deze stad, lijkt een keuze door de bevolking noodzakelijk. Het is bovendien een unieke oefening in rechtstreekse democratie waartegen geen enkele democratische partij geen enkel bezwaar kan hebben.

EEN VAAG ZWEMBADDOSSIER
Plannen en tekeningen maken zijn ongetwijfeld noodzakelijk. Ze toetsen aan de realiteit is al een veel moeilijker oefening.
Om een gemotiveerde en gefundeerde beslissing te nemen is een stevig dossier nodig met daarin alle argumenten en elementen.
De huidige plannen en/of alternatieven zijn vaag en op geen enkele wijze onderbouwd.

Bij wijze van voorbeeld:
Er wordt ‘beweerd’ dat het huidige zwembad waarvan de vergunning vervalt in 2018, niet meer dermate kan aangepast worden dat het wel beantwoordt aan de Vlaremnormen of minstens dat de kostprijs van de aanpassing al te hoog zou oplopen en bijna zou reiken aan de kostprijs van een nieuwe infrastructuur.
Deze bewering wordt geuit door de Schepen van Sport. Deze bewering wordt evenwel door geen enkel objectief gegeven gestaafd. Sommige – specialisten – beweren precies het tegenover-gestelde en houden voor dat met een minimale investering de Vlaremnormen worden gehaald.
Er wordt geopteerd voor een zwembad ‘oude stijl’ waarbij vooral het baantjeszwemmen en de competitie (voor één ploeg: MZV) centraal staan. De supplementaire beweegbare bodem en dito meeruitgave wordt uitsluitend aangelegd om deze competitie mogelijk te maken.
Uit de ons omringende praktijkvoorbeelden is gebleken dat de aanwezigheid van recreatieve elementen de attractiviteit gevoelig vergroot en er een familiaal karakter aan geven.
Vele Eeklonaars mijden het Eeklose zwembad en zien zich niet op de moeite om zich te verplaatsen naar Terneuzen, Knokke – Heist, Wachtebeke, Rozebroeken. Een studie in die richting zou dit kunnen bevestigen.
Er wordt geen enkel gegeven verstrekt over de huidige bezetting en gebruik van het zwembad. Daaruit zou kunnen blijken wie ervan gebruik maakt: scholen, clubs, individuele gebruikers, Eeklonaars , niet –Eeklonaars… . Deze gegevens zijn nochtans noodzakelijke elementen ter beoordeling van een dergelijke zware investering.
Er zijn ook recente gegevens waaruit blijkt dat scholen flink zullen moeten inbinden in de uitgaven. Leren zwemmen wordt daarbij in de eindtermen blijkbaar gereduceerd naar cursus ‘niet verdrinken’. Dit zal ongetwijfeld zijn weerslag hebben op de bezetting.
Ook de aanwezigheid van ‘TMVW’, ter hulp ingeroepen om de BTW te ‘omzeilen’, komt onder druk te staan. Uit het recent federaal regeerakkoord blijkt dat dergelijke intercommunales (waaronder uitdrukkelijk vermeld TMVW) niet langer over belastingsvrijstelling zullen kunnen beschikken. Daardoor komt meer dan waarschijnlijk ook het ganse BTW – verhaal op de helling te staan.
De herlocatie van het zwembad aan de Pussemierstraat heeft tot gevolg dat de site aan de Oostveldstraat vrij komt.
Ook hier blijven vele vragen open en onbeantwoord:
Quid met de minigolf ?
Quid met het sporthome dat een succesverhaal is ?
Quid met de afbraak (en de kosten ervan) ?
Quid met de herbestemming van de gronden?
Quid met het skatepark?
Een éénduidige visie lijkt daarover nog lang niet te bestaan…
Ook over het kostenplaatje is geen duidelijkheid. Het studiebureau heeft een raming opgegeven die al even vaag is en waarin een foutenmarge van 5% (!) voorzien is, daar waar iedereen weet dat deze marge al te laag is ingeschat en de realiteit leert dat een minimale marge van 20% moet gehanteerd worden. De realiteit zal het kostenplaatje van ca. 8 miljoen euro achterhalen.
Even vaag blijven de plannen in verband met de BKO. Op de zitting van de gemeenteraadscommissie moest iedereen, tot zijn eigen verrassing, voor de eerste keer vernemen dat ook de BKO zou ondergebracht worden in het nieuwe sportcomplex: geraamde kostprijs: €1 200 000 !. Dit plan heeft nog nooit het daglicht gezien, de gemeenteraad heeft in ieder geval zelfs nog nooit kennis gekregen van deze optie. Over de noodzakelijkheid van deze ingreep wordt – alweer – geen afdoende motivering verstrekt.
De grootste vaagheid blijft evenwel bestaan nopens de financiële gevolgen. Volgens de schepen van Financiën zal de weerslag op het stadsbudget vanaf 2018 tussen de € 800.000 en €1.000.000 per jaar betekenen (gedurende 20 jaar ? 30 jaar?… zijn de exploitatiekosten inbegrepen ?…)
Als dit zou juist zijn, is het nogal evident dat andere dienstverleningen zullen moeten sneuvelen of inbinden…

De bouw van een zwembad moet dan ook geëvalueerd worden in een ruimer kader, niet alleen budgettair maar ook naar het beleid toe. De beslissing om een zwembad te bouwen kan niet van de rest geïsoleerd worden. Het is aan het beleid en op de eerste plaats de gemeenteraad om de keuzes te maken.
Dit kan niet op basis van vage gegevens. Het dossier is daarvoor niet klaar om ernstige en gemotiveerde beslissingen te nemen.

Voor de volledigheid wenst SMS dit algemeen kader, zij het in grote lijnen, te schetsen aan de hand van de hierna niet te ontkennen vaststellingen.

HET RUIME BELEIDSKADER

Eeklo is een arme stad. Uit studies blijkt dat we, in het Meetjesland, spijtig genoeg aan de top staan als het gaat om armoede, kansarmoede, kinderarmoede, schuldenregeling, werkloosheid , enz…
De bestrijding daarvan is een kerntaak en vergt aanzienlijke(r) middelen.
Wat aan het OCMW thans ter beschikking wordt gesteld is het minimum minimorum, en biedt deze organisatie niet de mogelijkheid om een echt ‘anti-armoede’ beleid te voeren.

De belastingdruk in Eeklo heeft de limiet bereikt. Een zware personenbelasting en even zware opcentiemen op onroerend goed bieden geen ruimte voor nog eens een verhoging .

De stad begint stilaan een ruïneus karakter te vertonen, bij wijze van voorbeeld:
de wegenis is, behalve enkele uitzonderingen, in jaren niet meer onderhouden, een systematisch plan tot herstel bestaat niet;
gebouwen takelen af: het vredegerecht staat half leeg, het politiegebouw is een regelrechte schande en zelfs besmet met asbest, het stadhuis zelf is niet toegankelijk voor mensen met een beperkte mobiliteit en staat ook voor een groot deel leeg, het jenevermuseum staat te verkommeren bij gebrek aan geïnteresseerde kopers/huurders, de bejaardenflatjes aan het Zonneheem worden niet meer gerenoveerd;
de heraanleg van het centrum zit in een droomfase (dixit de burgemeester); voor de realisatie ervan is een minimaal bedrag van € 20.000.000 nodig;
straks, in 2017, komt de ziekenhuissite(hartwijk) vrij; concrete plannen bestaan daar nog niet voor zodat het te vrezen valt dat ook deze site een ruïneuze toekomst tegemoet gaat;
ook andere gebouwen met een al dan niet openbaar karakter vertonen verschijnselen van degradatie: de Paterskerk wacht op instorting, de toren van de Oostveldkerk brokkelt af, de oude rijkswachtkazerne verkommert, het politiegebouw wordt dichtgetimmerd met houten planken, de Lilansite is in de Molenstraat een rotte plek….

Eeklo heeft een oudere populatie, meer dan andere gemeenten. Dit heeft voor gevolg dat de belastingsinkomsten voor de stad niet zullen verhogen, integendeel. De actieve bevolking, die uiteindelijk moet zorgen voor de inkomsten, wordt kleiner en kleiner. Het zou trouwens bijzonder interessant zijn na te gaan hoeveel Eeklonaars werkelijk bijdragen in het budget van de stad…

Voor een beleid voor de zwakke weggebruiker is geen ruimte: Eeklo is levensgevaarlijk vooral voor fietsers, inzonderheid voor schoolgaande jeugd en ouderen.

De komst van de nieuwe Alma – site aan de Ringlaan zal leiden tot een verkeerschaos in deze woonwijk. Omkaderende maatregelen om dit in goede banen te leiden, zullen veel geld kosten.

Inmiddels worden toelagen aan verenigingen van alle aard afgeschaft of teruggeschroefd, wordt personeel afgevoerd omwille van besparingsredenen, wordt zowat het ganse patrimonium verkocht, wordt de dienstverlening in cultuur, seniorenzorg, welzijn, verenigingsleven, tot een onleefbaar minimum herleid…

Binnen dit kader is een uitgave van minimaal €10.000.000 (zegge en schrijve in realiteit €15.000.000) niet te plaatsen, net zo min als het te verantwoorden is dat enkel en uitsluitend de Eeklonaar moet instaan voor een dienstverlening die slechts voor een klein gedeelte op Eeklo zelf is gericht.
Ondermeer om deze redenen wenst SMS de bevolking daarover in te lichten en de Eeklonaar voor deze beleidskeuze te plaatsen. Een volksraadpleging is daarvoor een uitgelezen moment.

3.ALTERNATIEF VOORSTEL

Uitgangspunt is dat een zwembad een Meetjeslandse aangelegenheid is waarin iedereen, leze gebruikers, hun aandeel en verantwoordelijkheid moeten nemen.
De bewering als zouden de omliggende gemeenten niet staan te springen om te participeren is een loze bewering; er is nooit enige poging geweest om dit zelfs op intercommunaal niveau bespreekbaar te stellen.
SMS is van mening dat de zwembaddiscussie op dit Meetjeslands niveau moet getild en gevoerd worden. Ook andere gemeenten die over een zwembad beschikken worden geconfronteerd met zware exploitatiecijfers die doorwegen op hun budget. Een schaalvergroting kan hen soelaas bieden.
De gebruikers zijn in hoofdzaak bewoners van het Meetjesland (zelfs de zwemclub heeft van bij het begin zich M(eetjeslandse)ZV genoemd. Ook de populatie van de scholen die gebruik maken van het zwembad is Meetjeslands.
SMS wenst dat de stad Eeklo een voortrekkersrol speelt in deze schaalvergroting (trouwens niet alleen op het vlak van de sport). Netwerk Meetjesland waartoe de stad – eindelijk – is toegetreden kan daarin een dankbaar instrument zijn en een platform bieden voor iedereen: gemeenten, sportclubs, scholen, provincie…).
Schaalvergroting is een absolute noodzaak.
Anderzijds moet de inplanting van een sportcomplex (inclusief zwembad) voor de regio attractief gemaakt worden en vooral gemakkelijk bereikbaar.
SMS heeft reeds in een vorige gemeenteraad gepleit tot een herlocatie van dit sportcomplex om meerdere redenen waarvan de meest fundamentele worden aangestipt.
Enerzijds moet het gemakkelijk te bereiken zijn, de reeds overbelaste binnenstad niet nog meer belasten en de omliggende gemeenten een vlotte toegang verschaffen.
Aangewezen locatie is daarvoor Balgerhoeke aan de Sint Laureinsesteenweg, dicht bij de expresweg met vlotte aansluiting zowel naar het noorden als het zuiden, het oosten en het westen. De ontsluitingsweg, aangeschurkt tegen de echte expresweg aan de zuidkant ervan, zou de ideale verbinding zijn tussen het oprittencomplex aan de Teut en het sportcomplex. De verbinding is trouwens noodzakelijk om het centrum van Balgerhoeke leefbaar te houden door het weren van vooral het zwaar vervoer dat zich vooral op IVM richt.
Niet alleen een goede mobiliteit wordt daardoor gegarandeerd maar tezelfdertijd kan gebruik gemaakt worden van vele energiebesparende opportuniteiten.
Een zwembad is een zware energieverslinder zowel wat verwarming als water als elektriciteit betreft.
In die buurt kan een enorme besparing en energiezuinig beleid gevoerd worden:
de huisvuilverbranding produceert massa’s bruikbare warmte
de waterzuiveringsinstallatie kan een bestemming geven voor een deel van het gezuiverde water
de planning van windmolens langsheen de expresweg kan direct bruikbare elektriciteit opleveren.

De intercommunale locatie in Balgerhoeke heeft bijgevolg niet anders dan voordelen.

Ook aan de herbestemming van de gebouwen en terreinen aan de Pussemierstraat is aandacht besteed.
Het huidige complex is ingeplant midden een woonwijk.
Het verdwijnen van dit sportcomplex kan deze woonwijk kwalitatief versterken en uitbreiden en, in plaats van steeds over te gaan tot kleine verkavelingen, zorgen voor wat diversiteit van bewoning.
Het voetbalgebeuren op de terreinen zou kunnen ondergebracht worden in het complex aan de Zandvleuge.
Nu de school van de Grote Wegel straks verdwijnt wordt deze site – naar alle waarschijnlijkheid – ook omgevormd tot een woonverkaveling. Een verdere uitbreiding ervan zou kunnen leiden tot een bijzonder aangename woonverkaveling.
Voordelen:
in onmiddellijke buurt van een groene stadslong(Heldenpark)
in de onmiddellijke buurt van een grote basisschool en PTI
in de onmiddellijke buurt van goed uitgebouwde jeugdverenigingen
niet ver van het centrum en station
aansluitend op een reeds bestaande grote verkaveling
wegwerken van een nutteloze betonnen woestijn (parking aan de sporthal).

Redenen waarom aan de gemeenteraad gevraagd wordt te beslissen over
de organisatie van een volksraadpleging met als vraag: ‘Bent U voor of tegen de bouw van een zwembad
en aansluitend sportcomplex zoals het thans door het stadsbestuur wordt voorgesteld?’.

Eeklo, 15 oktober 2014
Namens SMS

Marc Windey
Gemeenteraadslid

Agenda gemeenteraadszitting 22/09/2014 (UPDATE 2)

      Comments

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 22 september 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING
1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 23 juni 2014.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemene financiering – retributie op het afleveren van vuil- en afvalzakken en composteerrecipiënten – wijziging.
5. Algemene financiering – retributiereglement voor gebruik van materialen, nutsvoorzieningen en prestaties personeel naar aanleiding van evenementen en innemingen openbare weg – wijziging.
6. Algemene financiering – retributie op het gebruik van de stedelijke sportinfrastructuur – wijziging.
7. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jans Onthoofding Zomergem-Oostwinkel – budget 2015 – akteneming.
8. Algemeen bestuur – concessieovereenkomsten TMVW – aanpassing.
9. Algemeen bestuur – concessieovereenkomst stedelijk voetbalstadion – aanpassing.
10. Algemeen bestuur – concessieovereenkomst cafetaria cultuurcentrum De Herbakker – aanpassing.
11. Algemeen bestuur – concessieovereenkomst chalet Heldenpark – aanpassing.
12. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – arbeidsreglement – aanpassing.
13. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – nieuwe personeelsformatie – wijziging.
14. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – nieuwe rechtspositieregeling – aanpassing.
15. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – administratief personeel – afwijking bevorderingsvoorwaarden administratief medewerker – vaststellen bevorderingsprocedure.
16. Algemeen bestuur – Netwerk Meetjesland – goedkeuring statuten en overeenkomst.
17. Algemeen bestuur – Netwerk Meetjesland – aanduiding effectieve vertegenwoordiger.
18. Algemeen bestuur – Netwerk Meetjesland – voordracht adviserend lid.
19. Algemeen bestuur – Netwerk Meetjesland – aanduiding bestuurder.
20. Mobiliteit en werken – Blue Bike – goedkeuring derde betaler overeenkomst met Blue Mobility.
21. Mobiliteit en werken – Roze – integrale heraanleg – goedkeuring ontwerp – goedkeuring kostprijsraming en aandeel stad Eeklo.
22. Wonen en leven – verlenen recht van overdraaien wieken windturbine Aalschootdreef bij wijze van erfdienstbaarheid – goedkeuring overeenkomst.
23. Wonen en leven – gemeentelijke administratieve sancties – bemiddelingsprocedure – verlenging samenwerkingsovereenkomst – goedkeuring.
24. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – openverklaring bij bevordering van 2 betrekkingen van adjudant-vrijwilliger – vaststellen van de voorwaarden.
25. Veiligheid – brandweerpersoneel – weddesupplement officier-dienstchef – vaststelling.
26. Ondernemen – machtiging tot wederverkoop van een onbenut deelperceel industriegrond, gelegen Ambachtenstraat.

UPDATE:

Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:
Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA:
– Vlaams regeerakkoord – integratie OCMW.

Op vraag van mevrouw Lut De Jaeger, gemeenteraadslid, namens Groen:
Cambio in Eeklo.
Bijkomende fietsenstalling station.
Heraanplant bomen in straten burgemeesterswijk en Witte Wijk.

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
Zonneheem – bejaardenflats.

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:
Entente Florale
De Vrombauts(vergeet)put.

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:

Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
27. Groenonderhoud, speeltuintje en snelheidsbeperking Louis Van Doornestraat.

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
28. Werking Zonneheem.

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:
29. Het ‘groene’ kerkhof van Eeklo (en Europa).

Actuele mondelinge vraag Zonneheem

27 Louis Van Doornestraat

28 Werking Zonneheem

UPDATE 2

Punt 27 Groenonderhoud L. Van Doornestraat

Verbazing alom in de gemeenteraad: op de 3 puntjes geeft de schepen en de burgemeester Luc Vandevelde gelijk.
– Er komt eerstdaags een kwaliteitsspeeltoestel, geplaatst door de verkavelaar;
– het verkeersbord F12a wordt geplaatst en parkeerplaatsen worden besproken op een toekomstige bewonersvergadering;
– de verkavelaar is en wordt verder op zijn verantwoordelijkheid gewezen omtrent het groenonderhoud.

Alles OK…tot de stemming volgde…volledige meerderheid stemt tegen, volledige oppositie stemt voor dus: punt verworpen!!!

Punt 28 Zonneheem

Punt, ingediend door SMS-collega Marc Windey werd goedgekeurd met een wisselmeerderheid: 10 tegen (CD&V) , 3 onthoudingen (Open vld+CD&V+), 12 voor (SMS+NVA+VB+SPa)