Het stadsbestuur deelt mee

Van maandag 5 tot vrijdag 9 augustus is de Kerkstraat ter hoogte van huisnummer 13 afgesloten voor het verkeer omwille van het slopen van een woning. Het verkeer wordt omgeleid via het Kerkplein en de Prinsenhofstraat.

Van dinsdag 6 tot dinsdag 13 augustus worden twee koppelputten gemaakt: één aan de hoek Boelare-Teirlinckstraat en één aan de hoek Raamstraat-Kerkstraat. Ter hoogte van deze putten wordt de rijweg afgesloten voor het verkeer. In de Teirlinckstraat wijzigt de rijrichting. Tijdens de werken kan je vanuit de Prinsenhofstraat rechts de Teirlinckstraat inrijden. Door de werken in de Raamstraat wordt het verkeer omgeleid via de Melkerij.

Er zijn werken voorzien in de Leopoldlaan ter hoogte van de huisnummers 63 tot en met 67 en van huisnummer 86 tot en met 88. Deze werken worden uitgevoerd in opdracht van Eandis. Door deze werken zullen er tijdelijke verkeerslichten geplaatst worden. Aangezien er werken bezig zijn, zal de doorgang moeilijker verlopen dan normaal. De werken zijn gepland tussen 6 augustus en 14 augustus dit gedurende 5 werkdagen.

De werken aan de Moerstraat / Hoogstraat (aanleggen van een gasleiding) zijn nog niet volledig afgewerkt. Ze worden voortgezet tussen 6 augustus en 31 augustus.

Van dinsdag 6 tot en met vrijdag 30 augustus wordt de tweede fase van de werken in de Zuidmoerstraat uitgevoerd, tussen de Dullaert en de Gulden Sporenstraat. Het verkeer wordt omgeleid via Dullaert, Hendrik Consciencestraat en Gulden Sporenstraat.

Van 9 tot en met 14 augustus is het Kerkplein t.h.v. huisnummer 1 afgesloten wegens de plaatsing van een hoogtewerker. Het verkeer wordt omgeleid via de Zilverstraat.

Van maandag 12 augustus tot 30 september worden verder werken uitgevoerd in de Kerkstraat (huisnummers 14 tot 46) en in de Teirlinckstraat (huisnummers 41 tot 77à. De overkoppelingen voor gas en elektriciteit dienen te worden uitgevoerd nadat de nieuwe leidingen afgelopen maanden werden aangelegd. De rijweg wordt afgesloten tussen 7.30 en 17 uur, op werkdagen.

Het stadsbestuur deelt mee

Asfalteringswerken N9

Van dinsdag 6 tot en met dinsdag 20 augustus worden de parkeerstroken op de N9, tussen de
Oostveldstraat en Patersstraat enerzijds en tussen Boelare en ovonde anderzijds opnieuw
geasfalteerd. De zone ertussen (ter hoogte van de Markt) heeft geen asfaltlaag nodig omdat de
parkeerstrook er in klinkers werd aangelegd.

Eerst wordt de bestaande asfaltlaag afgeschraapt, daarna wordt ailes opnieuw geasfalteerd.
Tijdens de werken kan er niet geparkeerd worden in de betreffende zones. Omwille van de
veiligheid wordt het verkeer aan de kant van de Werken op één rijstrook gebracht, zo krijgen de
fietsers ook een veilige ruimte toebedeeld. Er wordt maar aan één zijde tegelijkertijd gewerkt,
zodat er altijd aan één kant van de N9 kan geparkeerd worden. De precieze timing is in handen
van het Agentschap Wegen en Verkeer.

De werken zijn uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden. We hopen dat u begrip kan
opbrengen voor deze tijdelijke maatregelen.

Het stadsbestuur deelt mee

Tussen 5 augustus en eind september wordt een nieuwe waterleiding aangelegd in de
Tieltsesteenweg (tussen het kruispunt met de Korte Moeie en huisnummer 197).

In een eerste fase (6 tot 23 augustus) is het gedeelte tussen de Korte Moeie en de Nijverheids-
kaai (Tieltsesteenweg 71 t.e.m. 147) aan de beurt. Aan de kant van de oneven huisnummers
wordt in het trottoir/fietspad een nieuwe waterleiding gelegd. De fietsers krijgen een eigen veilige
zone: er wordt één rijvak afgesloten en zal dienst doen als fietspad. Een parkeerverbod ‘schuift
mee’ met de werfzone. Op die manier is fietsverkeer in beide richtingen mogelijk. Het autoverkeer
wordt enkel toegelaten in de richting Eeklo-Adegem. Het verkeer dat vanuit Adegem naar het
centrum van Eeklo Wil, wordt omgeleid via de Nijverheidskaai, Slachthuisstraat en Korte Moeie.
Na deze installatiewerken volgen de huisaankoppelingen. Deze gebeuren zonder veel
verkeershinder, want ze situeren zich in het trottoir.

In fase 2 (26 augustus tot 13 september) verplaatst de werf zich naar de zone tussen de
Nijverheidskaaì en Tieitsesteenweg nr. 197. De nieuwe waterleiding komt ook daar in de zone
trottoir-tietspad. Er wordt geen omleiding voorzien. De fietsers krijgen wel een veilige fietszone.
Na de installatie van de nieuwe Waterleiding volgen ook in deze zone de huisaankoppelingen.
Voor specifieke vragen tijdens de werken kan u Contact opnemen met aannemer Canaico op tei.
03 466 01 60.

De timing ís afhankelijk van de weersomstandigheden. We hopen dat u begrip kan opbrengen
voor deze tijdelijke maatregelen.

Het stadsbestuur deelt mee

EEKLO EN SINT-LAUREINS BEZORGD OVER ONTSLUITING BALGERHOEKE

Op 30 juni hadden de besturen van de stad Eeklo en gemeente Sint-Laureins een overleg over de aanleg van de tunnel aan het huidige kruispunt E34/N49 en SintLaureinsesteenweg. Als de E34 wordt omgevormd tot autosnelweg, wordt het kruispunt met verkeerslichten namelijk vervangen door een tunnel die Balgerhoeke met Sint-Laureins zal verbinden. Het verkeer vanuit Sint-Laureins kan dan enkel ontsloten worden via deze tunnel. Daarnaast zijn Sint-Laureins en Eeklo ook bezorgd voor de ontsluiting van respectievelijk de KMO-zone aan de expresweg en het gepland industrieterrein Balgerhoeke.
Al deze verkeersstromen zullen het verkeer in Balgerhoeke aanzienlijk doen toenemen. De ontsluitingsweg voor het industrieterrein Balgerhoeke (voorzien parallel aan de expresweg en de Pastoor Bontestraat) is momenteel geschorst.
Deze weg is niet alleen belangrijk voor de ontsluiting van het industrieterrein Balgerhoeke, ook Sint-Laureins zal hier voor bewoners en KMO-zone gebruik moeten van maken om het verkeer naar de E34/N49 af te leiden.
Wanneer deze ontsluitingsweg niet zal worden aangelegd, wil dit zeggen dat het verkeer van Sint-Laureins via de dorpskern van Balgerhoeke zal moeten rijden om naar de E34/N49 te komen, wat niet wenselijk is.
De beide besturen vragen aan zowel intercommunale Veneco² als aan de Administratie Wegen en Verkeer (AWV) om zo vlug als mogelijk een passende oplossing uit te werken.

Het stadsbestuur deelt mee

MEERTALIGE TOERISTISCHE FOLDER EEKLO

De toeristische folder over Eeklo werd in een meertalige versie gegoten. In de nieuwe vierkante vijfluikfolder staan de belangrijkste toeristische trekpleisters van de stad, toegelicht in het Frans, Engels, Duits en Italiaans. Dit zijn de talen van de vier zustersteden Bagnols-sur-Cèze, Newbury, Braunfels en Feltre.

Op deze manier wenst de stad zich ook te profileren naar buitenlandse toeristen die langskomen in Eeklo en/of het Meetjesland.

De folder werd opgemaakt in samenwerking met Toerisme Meetjesland en een aantal vrijwillige vertalers en is verkrijgbaar in de stadsgebouwen, Toerisme Meetjesland, de hotels en B&B’s in Eeklo, de Huysmanhoeve en in de toeristische kantoren van de regio.

Het stadsbestuur deelt mee

BALGERHOEKE GAAT VOOR ‘PRIMA PLATTELANDSPROJECT 2013’

De herinrichting van de kern van Balgerhoeke is één van de vijf kandidaten om ‘PRIMA PLATTELANDSPROJECT 2013 – duurzame maatschappelijke betrokkenheid’ te worden. Uw stem is hierin van groot belang. Stem tot 15 september via www.ruraalnetwerk.be/wedstrijd en bezorg Eeklo en Balgerhoeke deze titel !

Begin 2013 lanceerde het Vlaams Ruraal Netwerk de wedstrijd ‘Prima Plattelandsproject 2013’. Hierbij wordt gezocht naar de beste plattelandsprojecten en -activiteiten in Vlaanderen, gesubsidieerd via het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013 (PDPO ll). Eeklo diende haar kandidatuur in voor deze wedstrijd met de herinrichting van de kern van Balgerhoeke.

57 kandidaturen werden ingediend. Na een eerste schifting en na de provinciale selectie werden de resterende projecten overhandigd aan de Coördinerende Cel Europees Plattelandsbeleid, die per thema een selectie van vijf projecten maakte. Uit
deze projecten kan het breed publiek één laureaat per thema kiezen.

Er zijn drie thema’s:

• duurzame ontwikkeling op bedrijfs- of streekniveau
• duurzaam beheer van de open ruimte
• duurzame maatschappelijke betrokkenheid

Balgerhoeke valt onder dit laatste thema.

Tot 15 september 2013 kan iedereen stemmen op Balgerhoeke via de website www.ruraalnetwerk.be/wedstrijd .

Wat houdt het project ‘kern Balgerhoeke’ in?

De doelstelling van het herwaarderingsproject ‘Plein Balgerhoeke’ was de woonkern verkeersveiliger en leefbaarder maken voor zowel de school(kinderen) als voor de omwonenden. Het kerkplein en omgeving weer tot zijn recht laten komen als leefcentrum van Balgerhoeke en de omgevingskwaliteit verhogen, waren belangrijke aandachtspunten. Ook op de agenda stonden het opwaarderen van de kern van Balgerhoeke als recreatieve uitvalsbasis en de stoomtrein op de spoorweg Eeklo-Maldegem.

In april 2008 organiseerden de inwoners van Balgerhoeke samen met het stadbestuur een dorpswandeling. De aangehaalde knelpunten en potenties werden geïnventariseerd en verder besproken in een beperktere denkgroep. De denkgroep maakte een eerste aanzet tot concept voor de herwaardering van de dorpskern. In 2010 werd gestart met een ruim overleg met alle betrokkenen en in het bijzonder de bewoners en de schoolgemeenschap. Parkeren was hierbij het aandachtspunt.

De ontwerpers toonden aan dat het parkeergedrag net de oorzaak was van het parkeertekort en de verkeerschaos. Het verplaatsen van het parkeren, weg van de schooluitgang en het voorzien van een ruime kiss&ride-zone werden als oplossing aangedragen en er werd verder gewerkt aan een ontwerpplan. In september 2010 werden de plannen nog eens besproken tijdens een algemene infovergadering.

Terug aan de bewoners

Het was een duidelijke keuze om het plein terug aan de bewoners en allerlei gebruikers te geven. Het plein voor de kerk is ontworpen als een ontmoetings- en feestplek, waar ook afscheid kan genomen worden van de kinderen die naar school gaan. Een duurzame bomenstructuur zorgt ervoor dat het plein op lange termijn een eigen karakter en esthetische omgeving blijft behouden. Onder de bomen is er petanquemogelijkheid en ruimte om te zitten en te kuieren. Een lange zitbank geeft mee vorm aan de picknick- of ontmoetingsplaats.

Er was ook ruimte voorzien voor het inplanten van een kunstig speelelement. Daartoe werd een wedstrijd voor kinderen georganiseerd. Aan de spoorweg vormt de uitbouw van een knooppunt voor fietsers, voetgangers, stoomtrein en auto’s met een infopunt en laadpunt voor elektrische fietsen onder een zonneluifel (zonnepanelen) een toeristische uitvalsbasis voor het Meetjesland. De haltes voor openbaar vervoer en de toeristische stoomtrein werden opgewaardeerd.

In het algemeen werd gestreefd naar een sobere, pragmatische maar kwaliteitsvolle aanpak.

De stad is van mening dat alle projecten toegankelijk moeten zijn voor alle doelgroepen. Concreet werden in het project zo weinig mogelijk verhoogde boordstenen voorzien, zijn er parkeerfaciliteiten voor anders validen …

De realisatie van het plan startte in 2010. De praktijk leert dat een goede opvolging van werken noodzakelijk is om de ontwerpkwaliteiten tijdens de werken te bewaken. De keuze voor een landschapsarchitect als ontwerper bleek hierbij de juiste.

De herinrichting van het dorpsplein Balgerhoeke was voor iedereen te volgen via het stadsmagazine Het Eikenblad en de website van de stad. De buurtbewoners ontvingen tijdens de werken geregeld een nieuwsbrief.

Het openingsfeest (december 2011) werd georganiseerd door de plaatselijke verenigingen en de school. De stad gaf technische ondersteuning en in de kerk was een kleine tentoonstelling met de werken van de deelnemers aan het project bespeelbare kunst.