Vragen en toegevoegde punten gemeenteraad 16/9

Wij hebben de eer u mede te delen dat volgende vragen werden ingediend om te behandelen onder punt 3 – Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:

Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid:
– Vuilnisbakken in het stadscentrum.

Op vraag van mevrouw Ann Eggermont, gemeenteraadslid:
– Klachten jeugdhuis.

Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens de N-VA-Eeklo:
– Snelheid in de Zandvleuge en het Mandeweegsken.

Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang Eeklo:
– Welke visie heeft het schepencollege tegenover de diversiteit aan winkelaanbod in Eeklo?
– Verwijderen van fietssloten aan de fietsrekken in Eeklo.
– Verkeersveiligheid Blakstraat.

Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens de N-VA-Eeklo:
– Vervuiling door hondendrollen.

Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
– Stand van zaken huisvesting Rode Kruis, Lijnendraaierstraat.

Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
– CIS – bezoek aan Bagnols-sur-Cèze – budget.

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:

Op vraag van de heren Michel De Sutter en Marc Windey, gemeenteraadsleden, namens N-VA-Eeklo en SMS Eeklo:
20. Toevoeging fietsersbond als permanent adviserend lid van de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC).

Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens de N-VA-Eeklo:
21. Netheid en vandalisme Heldenpark.

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
22. Herbakkersfestival – locatie.
23. Toestand van de voetpaden in Eeklo.
24. Helden in het Park – aanstelling commissie ad hoc.
25. Zonneheem – centrumraad.

Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
26. Ontsluiting Balgerhoeke.

Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
27. Het Eikenblad – oprichting redactieraad.

Toelichting Herbakkersfestival – locatie
Toelichting toestand van de voetpaden in Eeklo
Toelichting Helden in het park – aanstelling commissie ad hoc
Toelichting Zonneheem – centrumraad
Toelichting ontsluiting Balgerhoeke
Het Eikeblad – oprichting redactieraad.

Agenda gemeenteraadszitting 13/9/2013

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 16 september 2013 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Ontslag van een gemeenteraadslid – akteneming.
Bij de behandeling van dit punt zal hulde worden gebracht aan raadslid De Muynck.
2. Onderzoek van de geloofsbrieven, eedaflegging en installatie van een gemeenteraadslidopvolger.
3. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
4. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 17 juni 2013.
5. Mededelingen aan de gemeenteraad.
6. Algemeen bestuur – organiek reglement voor het beheersorgaan van het cultuurcentrum De Herbakker – vaststelling.
7. Algemene financiering – retributie op inschrijving in het deeltijds kunstonderwijs, kunstacademie beeld muziek woord.
8. Algemene financiering – retributie op het nemen van fotokopies in het deeltijds kunstonderwijs, kunstacademie beeld muziek woord.
9. Algemene financiering – retributie op gebruik van muziekinstrumenten, eigendom van de stad Eeklo en de bijafdelingen Waarschoot en Zomergem, in het deeltijds kunstonderwijs, kunstacademie beeld muziek woord.
10. Algemene financiering – retributie op het parkeren – wijziging.
11. Vrije tijd – bibliotheek – Provinciaal BibliotheekSysteem (PBS) – goedkeuring samenwerkingsovereenkomst.
12. Welzijn – KomUitPas – goedkeuring afsprakennota 2014-2019.
13. Wonen en leven – verkoop van de hoekpanden Korte Moeie/Tieltsesteenweg aan MBV – goedkeuring akte.
14. Wonen en leven – ruimtelijke planning – ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Van Damme/Politiesite – voorlopige aanvaarding.
15. Gemeentepersoneel – nieuwe personeelsformatie – wijziging.
16. Gemeentepersoneel – nieuwe rechtspositieregeling – aanpassing.
17. Gemeentepersoneel – decretale graden – niet-openverklaring van de betrekking van financieel beheerder.
18. Gemeentepersoneel – statutair en contractueel personeel – vaststelling specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, selectietechnieken en -commissie, functierelevante evaluatiecriteria en bezoldigingsregeling financieel adviseur.
19. Gemeentepersoneel – beheersovereenkomst financieel beheerder OCMW/stad Eeklo.

Paniekvoetbal in Balgerhoeke?

De zomerse komkommertijd is blijkbaar niet zo onschuldig als hij er doorgaans uitziet. In een recente publicatie in Het Laatste Nieuws laat kersvers burgemeester Franki Van de Moere van Sint-Laureins (volgens deze krant ‘bekeerd’ tot CD&V?) zijn ongerustheid de vrije loop door te beweren dat het noorden en vooral zijn gemeente straks ernstige problemen zullen kennen als de geplande ondertunneling van de expresweg zal uitgevoerd zijn. Daardoor zou het verkeer vanuit Sint-Laureins door het centrum van Balgerhoeke moeten om de omgebouwde expresweg, via de ‘Teut’ te bereiken.
De Eeklose burgemeester schaart zich met een brede glimlach achter deze uitspraak en wijt de ganse situatie aan het protest van Balgerhoekenaars tegen de geplande ontsluitingsweg die, tot tweemaal toe, geen genade vond in de ogen van het hoogste administratief rechtscollege: de Raad van State, volgens hem is het de eigen schuld van de inwoners van Balgerhoeke! Een dergelijke uitspraak is één van de zovele politieke leugens waarvoor hij inmiddels een ruime regionale bekendheid heeft verworven.
De ontsluiting van en oplossing voor Balgerhoeke is er immers één van kinderlijke eenvoud: aan de te bouwen tunnel, ter hoogte van de verbrandingsoven: een rotonde waarbij het verkeer gestuurd wordt langs een ontsluitingsweg die aangelegd wordt dicht en langsheen de om te bouwen autoweg om onmiddellijk aan te sluiten op het oprittencomplex van ‘den Teut’. Tezelfdertijd zou via die zelfde weg het centrum van Eeklo kunnen bereikt worden. Dergelijke verkeersoplossing wordt trouwens ook op andere plaatsen langs diezelfde weg gerealiseerd (Vrasene).
En daar heeft de geplande aanleg van een industrieterrein niets mee te maken. Gevolg: uit het centrum van Balgerhoeke wordt het overbodige verkeer geweerd, het behoudt zijn landelijk en groen karakter, de woonkwaliteit wordt verbeterd, de uitspraken van de Raad van State worden gerespecteerd, advocaat- en procedurekosten worden uitgespaard en vooral de vrede en rust komen terug in een deel van Eeklo dat nu al zo veel te lijden heeft van verkeer, waterzuivering, huisvuilverbranding, hoogspanningslijnen…
Zoveel logica is nog niet doorgedrongen in het Eeklose stadhuis of zou er een andere reden zijn? Heeft de Eeklose burgemeester immers niet recent zijn oog laten vallen op Sint-Laureins als voorkeurbruid voor een fusie, heeft hij inmiddels niet een vooraanstaand mandaat opgenomen in IVM en heeft hij geen prinselijke stoel gekregen in Veneco die samen met het stadsbestuur het laatste groen in Balgerhoeke wil opofferen aan Seveso – fabrieken?
SMS Eeklo blijft deze agenda van heel dichtbij volgen en zal zich blijven verzetten tegen iedere verdere aantasting van de Balgerhoekse gemeenschap.