De werken in de Bus zijn begonnen

Volgens schepen De Waele, zoals hij verklaarde op de gemeenteraad van 21 oktober jl. zijn de werken aan de Bus begonnen…
De kasseien, daterend uit de vroege Middeleeuwen, zouden nu terug verdwenen zijn…
Foto’s tonen aan dat de Bus een onberijdbare fietsstrade is geworden die alleen maar gevaar oplevert voor de talloze vooral jonge mensen die vanuit het noorden en via de fietsersbrug Eeklo naar school proberen te bereiken. Voor ouderen is de weg inmiddels zo goed als onberijdbaar.
Op de gemeenteraad van 21 oktober verklaarde diezelfde schepen, naar aanleiding van ons toegevoegd punt aan die gemeenteraad, dat alle werken gestart waren om van de weg enigszins iets gebruiksvriendelijk te maken. We nodigen iedereen uit om dit persoonlijk te gaan bekijken. Behalve twee borden die de verantwoordelijkheid van de stad zelf zouden moeten afschuiven, is er van de belofte nog niets in huis gekomen…
Als U twijfels hebt over de foto’s, neem dan de fiets (of misschien beter de auto) en ga eens zelf kijken… De Romeinen hadden twee millenia geleden, betere wegen… Met dank aan Christophe De Waele, één van de drie schepenen van Openbare Werken, die nu al maanden de mensen van de Bus en de fietsers beloftes in de ogen strooit.

Eeklo-20131023-00562

Eeklo-20131023-00557

Eeklo-20131023-00558

Eeklo-20131023-00559

Eeklo-20131023-00560

Eeklo-20131023-00561

Eeklo-20131023-00563

Eeklo-20131023-00564

Toegevoegde punten gemeenteraadszitting 21/10/2013

Wij hebben de eer u mede te delen dat volgende vragen werden ingediend om te behandelen
onder punt 1 – Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:

Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang Eeklo:
– Toekomst van de kerken Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart (Oostveldstraat) en Sint-Jozef
(Abdijstraat). – Offerfeest – controle op het illegaal onverdoofd slachten van schapen in Eeklo.
– Prioriteiten in verband met het verkrijgen van een bladkorf (zie ook punt 34 – aan de agenda
toegevoegde punten).

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N’VA Eeklo
– Heeft het stadsbestuur een lokaal en overkoepelend armoedeplan?.

Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid:
– lnwerkingtreding nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening
– Project 100 jaar Eerste Wereldoorlog in het Meetjesland.
– lnformatiebord ecologisch beheer op de stedelijke begraafplaats.

Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid
– Begrotingsbespreking. – Recyclagepark – stand van zaken.

Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
33. Slechte toestand van de landbouwwegen.
34. Uitbreiding bladkorven op het grondgebied van Eeklo.

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
35. Rechtspositieregeling van het personeel.
36. Aanvraag tot milieuvergunning door lVM.
37. Verkeerssituatie rond de AZ Alma-site.

OZ 33 Toestand landbouwwegen

OZ 34 Bladkorven

OZ 35 Rechtspositieregeling

OZ 36 Aanvraag milieuvergunning IVM

OZ 37 Verkeerssituatie AZ Alma

Agenda gemeenteraadszitting 21/10/2013

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 21 oktober 2013 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 16 september 2013.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemeen Bestuur – Bekken van de Gentse Kanalen – algemene bekkenvergadering – aanduiding effectief lid.
5. Algemeen Bestuur – Bekken van de Gentse Kanalen – algemene bekkenvergadering – aanduiding plaatsvervanger.
6. Algemeen Bestuur – Bekken van de Gentse Kanalen – bekkenbureau – voordracht afgevaardigden van de stad.
7. Algemeen Bestuur – Bekken van de Gentse Kanalen – bekkenbureau – voordracht plaatsvervanger.
8. Algemeen Bestuur – Bekken van de Gentse Kanalen – aanduiding ambtelijk contactpersoon.
9. Algemeen bestuur – Bekken van de Brugse polders – algemene bekkenvergadering – aanduiding effectief lid.
10. Algemeen bestuur – Bekken van de Brugse polders – algemene bekkenvergadering – aanduiding plaatsvervanger.
11. Algemeen bestuur – Bekken van de Brugse polders – bekkenbureau – voordracht afgevaardigden van de stad.
12. Algemeen bestuur – Bekken van de Brugse polders – bekkenbureau – voordracht plaatsvervanger.
13. Algemeen bestuur – Bekken van de Brugse polders – aanduiding ambtelijk contactpersoon.
14. Algemeen bestuur – Intercommunale Westlede – bijzondere algemene vergadering van 3 december 2013 – vaststelling mandaat.
15. Algemeen bestuur – Veneco² – buitengewone algemene vergadering van 12 december 2013 – goedkeuring statutenwijziging en vaststelling mandaat.
16. Algemeen bestuur – Veneco² – buitengewone algemene vergadering van 12 december 2013 – aanduiding vertegenwoordiger.
17. Algemeen bestuur – Veneco² – buitengewone algemene vergadering van 12 december 2013 – aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger.
18. Algemeen bestuur – Imewo – buitengewone algemene vergadering van 16 december 2013 – goedkeuring statutenwijziging en vaststelling mandaat.
19. Algemeen bestuur – Imewo – buitengewone algemene vergadering van 16 december 2013 – aanduiding 2 vertegenwoordigers.
20. Algemeen bestuur – Imewo – buitengewone algemene vergadering van 16 december 2013 – aanduiding 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers.
21. Algemeen bestuur – projectvereniging Comeet verlenging voor de beleidsperiode 2014-2019.
22. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Antonius Balgerhoeke
– wijziging meerjarenplan 2008-2013/2 – goedkeuring
– budgetwijziging 2013/1 – akteneming.
23. Algemeen bestuur – redactieraad Eikenblad – samenstelling en taken.
24. Algemeen bestuur – afsluiten convenant kansspelinrichting klasse 2.
25. Vrije tijd – subsidieverdeling culturele activiteiten – dienstjaar 2013 – nominatieve toekenning – tweede jaarhelft.
26. Mobiliteit en werken – samenstelling stuurgroep N9 binnen- en buitengebied.
27. Mobiliteit en werken – goedkeuring aanleg en uitrusting van de wegenis in verkavelingsaanvraag verkaveling V521/1 – Geraniumlaan.
28. Wonen en leven – Woonwijzer Meetjesland – intergemeentelijk woonkader – goedkeuring.
29. Wonen en leven – aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van een “ruimtelijk uitvoeringsplan woonuitbreidingsgebied Gentsesteenweg-Guldensporenstraat- – goedkeuring bestek – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
30. Wonen en leven – aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van het “beeldkwaliteitsplan centrum” en het “ruimtelijk uitvoeringsplan gabarit centrum” – goedkeuring bestek – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
31. Wonen en leven – consultancy-opdracht conceptbegeleiding stadsvernieuwingsproject “De Hartwijk” + opmaak RUP “De Hartwijk” – goedkeuring bestek – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
32. Wonen en leven – gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) – samenstelling 2013-2018.