Gemeenterapport: Eeklo gebuisd!

Op basis van de 5 doorgestuurde thema’s met hun respectievelijk resultaat geven wij u onze bevindingen.

1. Scores:  steeds minder mensen wonen graag in Eeklo (­7%)

Huidig bestuur wordt, ondanks de monstercoalitie, door slechts iets meer dan de helft nog ‘gedragen’ (53,2%)
Burgemeester: gebuisd. Minder dan de helft vertrouwt die man nog. Om rood te worden, dit keer niet van colère, maar van plaatsvervangende schaamte (49,2% en komt van 66,4%).
Bestuur: publieke afkeuring van de wijze waarop Eeklo gerund wordt (meer dan 26% vindt dit bestuur slechter en slechts 4,86% beter!)
Verandering stemgedrag: meer dan 1/3de van de bevolking!!! zou zeker een andere stem uitbrengen na amper 12 maanden en ruim 12% twijfelt, en dan hebben de mensen hun
aanslagbiljetten met de belastingsverhogingen nog niet ontvangen…

 2. Oppositie: wordt door het bestuur uitgespuwd en cynisch weggelachen. Zelfs praten is onmogelijk.

 3. Aanpak: er is geen aanpak, geen visie tenzij het vullen van de eigen zak. De gemeenteraad wordt voorgezeten door iemand die er niets van snapt en zelfs niet in staat is de rangorde van de
dagorde te volgen.

CONCLUSIE:

De monstercoalitie was, zoals door ons aangekondigd een VVV, een Verbond Van Verliezers. Dit kan niet werken.
Positief is dat de Eeklonaar nu reeds beseft hoe zwaar hij in oktober 2012 bedrogen is.

***

DETAILVRAGEN:

* Criminaliteit en kleine overlast:
GASboetes voor dit item behaalt niet het verwachte resultaat van veiligheidsgevoel, integendeel!

* financieel beheer:
Iedereen ziet dat dit bestuur het geld uitgeeft aan minder dringende zaken (studies, recepties,…) en ook aan prestigieuze (voorlopig onbetaalbare) projecten (doortocht, zwembad, politiegebouw,…)

* Werken en ondernemen:
Ook voor dit beleidsdomein ziet iedereen dat het gevoerde beleid geen oplossing biedt voor de tewerkstelling, de hoge werkloosheid, de leegstand. Het toenemende marginale uitzicht bevestigt
dit maar… Geen m² industriegrond wordt ontwikkeld door het koppig gedrag van het stadsbestuur.

* Kinderopvang/speelpleinwerking:
Met uitzondering van het uitbreiden van de vakantiecapaciteit en de opvang van kinderen met een beperking kunnen wij ons ook aansluiten bij de grootste groep van dit thema.

* Klantvriendelijk personeel:
Uiteraard volledig akkoord;­)

* Iets positiefs van het voorbije jaar
De vooruitgang van de bouw van de kliniek,  niet de omkaderende dramatische situatie voor de omwonenden!!!

Namens SMS­-fractie,

Luc Vandevelde, fractievoorzitter

Toegevoegde punten gemeenteraadszitting 20/1/2014

Wij hebben de eer u mede te delen dat volgende vragen werden ingediend om te behandelen onder punt 1 – Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
– AZ Alma – fusieziekenhuis – ruil van de gronden.
– Gebruik van stadsgebouwen door politieke partijen.

Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
– Huurgelden politiegebouw.
– Parkeermogelijkheden rond de Dekanale kerk.

Op vraag van de heer Fillip Lecompte, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:
– Kostprijs opruimen zwerfvuil in Eeklo.
– Aanpakken van kansarmoede in Eeklo.

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
17. Wijziging huishoudelijk reglement Cultuurcentrum De Herbakker.
Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
18. Parkeerretributie – optrekken gratis parkeerkwartier.
19. Toekennen gratis vuilniszakken.
Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
20. Bouwplannen MBV in de Roze.
Op vraag van de heer Fillip Lecompte, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:
21. Gebruik stadsgebouwen of concessiegebouwen door politieke fracties.

Ruil van de gronden
Huurgelden – Parkeermogelijkheden
Bouwplannen MBV Roze
Gebruik stadsgebouwen

Agenda van de gemeenteraadszitting van 20/1/2014

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 20 januari 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 16 december 2013.
3. Algemeen bestuur – Comité internationale samenwerking – goedkeuring beheersovereenkomst.
4. Algemeen bestuur – Veneco² – jaarvergadering 2011 op 30 januari 2014 – vaststelling mandaat.
5. Algemeen bestuur – Veneco² – jaarvergadering 2011 op 30 januari 2014 – aanduiding vertegenwoordiger.
6. Algemeen bestuur – Veneco² – jaarvergadering 2011 op 30 januari 2014 – aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger.
7. Algemeen bestuur – verkoop perceeltje stadsgrond achteraan Zandvleuge 74 – goedkeuring verkoopsovereenkomst.
8. Algemeen bestuur – personeel – aanpassing organogram – goedkeuring.
9. Algemeen bestuur – personeel – aanpassing rechtspositieregeling – goedkeuring.
10. Veiligheid – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markt en op het openbaar domein – wijziging.
11. Mobiliteit en werken – principieel akkoord vervolgtraject – actieprogramma trage wegen.
12. Wonen en leven – samenwerkingsovereenkomst met Kringwinkel Meetjesland vzw – verlenging – periode 1 januari 2014/31 december 2019.
13. Wonen en leven – stedelijk reglement betreffende de aanleg van geveltuintjes – wijziging.
14. Wonen en leven – gemeentelijke administratieve sancties – bemiddelingsprocedure – verlenging samenwerkingsovereenkomst – goedkeuring.
15. Vrije tijd – stedelijke sportdienst – goedkeuring erkenningsaanvragen Eeklose sportclubs.
16. Vrije tijd – stedelijke sportdienst – goedkeuring verdeling beleidssubsidie en impulssubsidie.