Agenda gemeenteraadszitting 28/04/2014

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 28 april 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING
1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 24 maart 2014.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemeen bestuur – huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad – wijziging.
5. Algemeen bestuur – gebruik stedelijke infrastructuur door politieke partijen.
6. Algemeen bestuur – Intercommunale Westlede – algemene vergadering van 17 juni 2014 – vaststelling mandaat.
7. Algemeen bestuur – Veneco² – algemene vergadering van 18 juni 2014 – vaststelling mandaat.
8. Algemeen bestuur – Veneco² – algemene vergadering van 18 juni 2014 – aanduiding vertegenwoordiger.
9. Algemeen bestuur – Veneco² – algemene vergadering van 18 juni 2014 – aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger.
10. Algemeen bestuur – Finiwo – algemene vergadering van 23 juni 2014 – vaststelling mandaat.
11. Algemeen bestuur – Samenwerking voor Agrarisch Landschap vzw (SVAL) – algemene vergadering – lidmaatschap – aanduiding vertegenwoordiger.
12. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – nieuwe personeelsformatie – wijziging.
13. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – nieuwe rechtspositieregeling – aanpassing.
14. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – statutair en contractueel personeel – vaststelling en aanpassing specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, selectietechnieken, functierelevante evaluatiecriteria en bezoldigingsregeling diverse functies.
15. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jans-Onthoofding – jaarrekening 2013 – akteneming.
16. Algemene financiering – retributie op de foorinrichtingen – wijziging.
17. Ondernemen – beëindigen convenant Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Meetjesland en Stad Eeklo.
18. Vrije tijd – jeugdcentrum Kubiek – wijziging gebruikersreglement polyvalente zaal – goedkeuring.
19. Wonen en leven – overeenkomst tussen het OCMW van Gent en de stad Eeklo betreffende de afstand van plantrecht van bomen.
20. Wonen en leven – ruimtelijk uitvoeringsplan van Damme-politiesite – definitieve aanvaarding.
21. Welzijn – reglement voor subsidiëring van initiatieven ter bevordering van de toegankelijkheid tot de sociale grondrechten (lokaal sociaal beleid) – wijziging.
22. Welzijn – samenwerkingsovereenkomst stad Eeklo/Rode Kruis afdeling Eeklo “Hartveilige stad” – periode 2012-2015 – goedkeuring.