Agenda gemeenteraadszitting 23/6/2014

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 23 juni 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 26 mei 2014.

3. Mededelingen aan de gemeenteraad.

4. Algemeen bestuur – verkoop van het voormalig jeugdpaviljoen aan het Jan Frans Willemsplein voorde realisatie van een duurzaam woonproject – goedkeuring ontwerp verkoopakte.

5. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – nieuwe rechtspositieregeling – aanpassing.

6. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – nieuwe rechtspositieregeling – gedeeltelijke intrekking beslissing dd. 24 maart 2014.

7. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – statutair en contractueel personeel – aanpassing specifieke aanwervingsvoorwaarden, selectietechnieken en –commissies en functierelevante evaluatiecriteria diverse functies.

8. Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – wijziging – integratiedecreet en aanpassing gemeentelijk kamerreglement.

9. Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – wijziging – recyclagepark.

10. Algemene financiering – retributiereglement op het aanbrengen van afvalfracties op het recyclagepark – wijziging.

11. Algemeen bestuur – fusieziekenhuis AZ Alma – opstalrecht – verlenging.

12. Mobiliteit en werken – Schuttershof – verkoop van 2 kleine wegoverschotjes aan aangelanden – principieel akkoord.

13. Mobiliteit en werken – aankoop van een minigraafmachine op rupsen en een aanhangwagen voor het transport ervan – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

14. Wonen en leven – verkavelingen V463-2 (Graswijk en Granenwijk) en V468 (Philip De Wachterstraat) fase 2 – overname openbaar domein en infrastructuurwerken – goedkeuring ontwerpakte.

15. Wonen en leven – aankoop van een middelzware bestelwagen met dubbele cabine, kiplaadbak en CNG-motor voor activeringsproject EekloNet+ – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

16. Veiligheid – stedelijke vrijwillige brandweer – openverklaring van 10 betrekkingen van stagiair-brandweerman-vrijwilliger – aanleggen van een wervingsreserve.

17. Veiligheid – stedelijke vrijwillige brandweer – openverklaring van 4 betrekkingen van stagiair-ambulancier-vrijwilliger – aanleggen van een wervingsreserve.

18. Vrije tijd – cultuur – nieuw subsidiereglement adviesraad voor cultuur – goedkeuring.

19. Vrije tijd – cultuur – huishoudelijk reglement van het stedelijk cultuurcentrum De Herbakker – wijziging.

20. Algemene financiering/vrije tijd – retributie op het gebruik van het stedelijk cultuurcentrum De Herbakker en andere lokalen voor cultureel gebruik – wijziging.

21. Vrije tijd – sport – oprichtingsbesluit IVA Sporthome – goedkeuring.

22. Algemene financiering – jaarrekening stad Eeklo 2013 – vaststelling.

Volgende vragen werden ingediend om te behandelen onder punt

1 – Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA:
– Vraag m.b.t. lokaal integratiebeleid.

Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid:
– Vraag over onderzoek naar parasieten in openbare zandbakken.
– Vraag i.v.m. fietsenstalling station en stand van zaken betreffende dienstregeling NMBS.

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:
– Vraag i.v.m. de fietsoversteekplaats op het kruispunt Raverschootstraat-Ringlaan.

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS:
– Renovatie flatjes Zonneheem.
– Bestemming gebouw Vredegerecht.

Volgend punt wordt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:

Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:
23. Teruggave eenmalige administratiekost van 5 euro voor alle Eeklose 65-plussers.

Mondelinge vragen door SMS