Agenda gemeenteraadszitting 22/09/2014 (UPDATE 2)

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 22 september 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING
1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 23 juni 2014.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemene financiering – retributie op het afleveren van vuil- en afvalzakken en composteerrecipiënten – wijziging.
5. Algemene financiering – retributiereglement voor gebruik van materialen, nutsvoorzieningen en prestaties personeel naar aanleiding van evenementen en innemingen openbare weg – wijziging.
6. Algemene financiering – retributie op het gebruik van de stedelijke sportinfrastructuur – wijziging.
7. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jans Onthoofding Zomergem-Oostwinkel – budget 2015 – akteneming.
8. Algemeen bestuur – concessieovereenkomsten TMVW – aanpassing.
9. Algemeen bestuur – concessieovereenkomst stedelijk voetbalstadion – aanpassing.
10. Algemeen bestuur – concessieovereenkomst cafetaria cultuurcentrum De Herbakker – aanpassing.
11. Algemeen bestuur – concessieovereenkomst chalet Heldenpark – aanpassing.
12. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – arbeidsreglement – aanpassing.
13. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – nieuwe personeelsformatie – wijziging.
14. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – nieuwe rechtspositieregeling – aanpassing.
15. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – administratief personeel – afwijking bevorderingsvoorwaarden administratief medewerker – vaststellen bevorderingsprocedure.
16. Algemeen bestuur – Netwerk Meetjesland – goedkeuring statuten en overeenkomst.
17. Algemeen bestuur – Netwerk Meetjesland – aanduiding effectieve vertegenwoordiger.
18. Algemeen bestuur – Netwerk Meetjesland – voordracht adviserend lid.
19. Algemeen bestuur – Netwerk Meetjesland – aanduiding bestuurder.
20. Mobiliteit en werken – Blue Bike – goedkeuring derde betaler overeenkomst met Blue Mobility.
21. Mobiliteit en werken – Roze – integrale heraanleg – goedkeuring ontwerp – goedkeuring kostprijsraming en aandeel stad Eeklo.
22. Wonen en leven – verlenen recht van overdraaien wieken windturbine Aalschootdreef bij wijze van erfdienstbaarheid – goedkeuring overeenkomst.
23. Wonen en leven – gemeentelijke administratieve sancties – bemiddelingsprocedure – verlenging samenwerkingsovereenkomst – goedkeuring.
24. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – openverklaring bij bevordering van 2 betrekkingen van adjudant-vrijwilliger – vaststellen van de voorwaarden.
25. Veiligheid – brandweerpersoneel – weddesupplement officier-dienstchef – vaststelling.
26. Ondernemen – machtiging tot wederverkoop van een onbenut deelperceel industriegrond, gelegen Ambachtenstraat.

UPDATE:

Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:
Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA:
– Vlaams regeerakkoord – integratie OCMW.

Op vraag van mevrouw Lut De Jaeger, gemeenteraadslid, namens Groen:
Cambio in Eeklo.
Bijkomende fietsenstalling station.
Heraanplant bomen in straten burgemeesterswijk en Witte Wijk.

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
Zonneheem – bejaardenflats.

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:
Entente Florale
De Vrombauts(vergeet)put.

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:

Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
27. Groenonderhoud, speeltuintje en snelheidsbeperking Louis Van Doornestraat.

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
28. Werking Zonneheem.

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:
29. Het ‘groene’ kerkhof van Eeklo (en Europa).

Actuele mondelinge vraag Zonneheem

27 Louis Van Doornestraat

28 Werking Zonneheem

UPDATE 2

Punt 27 Groenonderhoud L. Van Doornestraat

Verbazing alom in de gemeenteraad: op de 3 puntjes geeft de schepen en de burgemeester Luc Vandevelde gelijk.
– Er komt eerstdaags een kwaliteitsspeeltoestel, geplaatst door de verkavelaar;
– het verkeersbord F12a wordt geplaatst en parkeerplaatsen worden besproken op een toekomstige bewonersvergadering;
– de verkavelaar is en wordt verder op zijn verantwoordelijkheid gewezen omtrent het groenonderhoud.

Alles OK…tot de stemming volgde…volledige meerderheid stemt tegen, volledige oppositie stemt voor dus: punt verworpen!!!

Punt 28 Zonneheem

Punt, ingediend door SMS-collega Marc Windey werd goedgekeurd met een wisselmeerderheid: 10 tegen (CD&V) , 3 onthoudingen (Open vld+CD&V+), 12 voor (SMS+NVA+VB+SPa)