Agenda gemeenteraadszitting 17/11/2014

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op
maandag 17 november 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 20 oktober 2014.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemeen bestuur – toekennen van een nieuwe straatnaam – principebeslissing.
5. Algemeen bestuur – P.W.A. (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) – algemene vergadering – vervanging vertegenwoordiger.
6. Algemeen bestuur – IGS Westlede – algemene vergadering van 2 december 2014 – vaststelling mandaat.
7. Algemeen bestuur – Imewo – algemene vergadering van 9 december 2014 – goedkeuring agendapunten, statutenwijziging en vaststellen van het mandaat.
8. Algemeen bestuur ) Imewo – overname aandelen Electrabel n.a.v. exit Electrabel nv.
9. Algemeen bestuur – Veneco² – buitengewone algemene vergadering van 4 december 2014 – vaststelling mandaat.
10. Algemeen bestuur – Veneco² – buitengewone algemene vergadering van 4 december 2014 – aanduiding vertegenwoordiger.
11. Algemeen bestuur – Veneco² – buitengewone algemene vergadering van 4 december 2014 – aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger.
12. Algemeen bestuur – Finiwo – buitengewone algemene vergadering van 12 december 2014 – vaststelling mandaat.
13. Algemeen bestuur – verlenging projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesman – goedkeuring.
14. Algemeen bestuur – Audio – goedkeuring meerjarenplan 2015-2019, budget 2015 en budgetwijziging 2014.
15. Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – beslissing dd. 23 juni 2014 houdende aanpassing gemeentelijk kamerreglement – wijziging.
16. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – brandweerpersoneel – openverklaring bij bevordering van een betrekking van beroepskapitein – vaststelling van de bevorderingsvoorwaarden.
17. Algemene financiering – toelage voor ontwikkelingssamenwerking 2014.
18. Algemene financiering/vrije tijd – uitbetaling subsidies culturele verenigingen volgens nieuw subsidiereglement Adviesraad voor Cultuur.
19. Mobiliteit en werken – Schuttershof – onderhandse verkoop van 2 perceeltjes restgrond – goedkeuring ontwerpakte.
20. Mobiliteit en werken – Schuttershof – overdracht om niet van een deel van de wegzate – goedkeuring ontwerpakte.
21. Wonen en leven – aankoop van een containervrachtwagen met CNG-motor – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
22. Ondernemen – industrieterrein Nieuwendorpe – braakliggend wederingekocht bedrijfsperceel – goedkeuring lastenkohier openbare verkoop.

Mondelinge vragen en toegevoegde punten:

1 – Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:

Op vraag mevrouw Lut De Jaeger, gemeenteraadslid, namens Groen:
– Aanbod “Vervoer op maat” door dienstencentrum Zonneheem.
Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
– Op meerdere plaatsen in Eeklo bedelaars “aan het werk”.
Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:
– Toestand politiekantoor.
Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
– Politiegebouw.

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
23. Het geplande zwembad – vraag tot het bekomen van subsidies.
24. Politiegebouw – motie van wantrouwen.

Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
25. Inrichten van twee parkeerplaatsen in de Boelare.
Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo
26. Toekomstig seniorenbeleid in de stad Eeklo.

OZ 23 – zwembad
OZ 24 – politiegebouw