Agenda gemeenteraad 29/06/2015

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 29 juni 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 1 juni 2015.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemeen bestuur – nieuwe rechtspositieregeling – aanpassing.
5. Algemeen bestuur – nieuwe personeelsformatie – wijziging.
6. Algemeen bestuur – deontologische code – wijziging
7. Algemeen bestuur – patrimonium – openbare verkoop verlaten kantoorruimte cultuurcentrum in residentie Ravel, P. De Nevestraat 8 – principiële goedkeuring.
8. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jans-Onthoofding – jaarrekening 2014 – advies.
9. Algemeen bestuur – Vereniging van Belgische Werelderfgoedsteden (VBWES) – toetreding.
10. Algemeen bestuur – heroriëntatie van de streeksamenwerking tussen de lokale besturen in het Meetjesland.
11. Algemeen bestuur – regierol sociale economie – overeenkomst met statutaire draagkracht en huishoudelijk reglement – goedkeuring.
12. Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – wijziging.
13. Algemeen bestuur – gemeentelijke administratieve sancties – bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sanctie – wijziging.
14. Algemeen bestuur – gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties – wijziging.
15. Algemeen bestuur – gemeentelijke administratieve sancties – protocolakkoord tussen de stad Eeklo en de procureur des Konings van het parket Oost-Vlaanderen – inbreuken op het Strafwetboek (niet-verkeer)– goedkeuring bijlage.
16. Algemeen bestuur – gebruik van stedelijke infrastructuur door politieke partijen – wijziging beslissing dd. 28 april 2014.
17. Algemeen bestuur – AZ Alma – akte van ruiling – goedkeuring.
18. Mobiliteit en werken – vernieuwen concessie parkeerbeheer – wijze van gunnen en vaststellen van de voorwaarden.
19. Wonen en leven – ruimtelijke planning – ruimtelijk uitvoeringsplan woonuitbreidingsgebied Gentsesteenweg-Gulden Sporenstraat – voorlopige vaststelling.
20. Wonen en leven – ruimtelijke planning – goedkeuring aanleg en uitrusting van de gewijzigde wegenis en rooilijnplan binnen aanvraag verkavelingswijziging V509/2 – Spoorsingel.
21. Wonen en leven – bevoegdheidsafstand aan IVM voor de inzameling en verwerking van afvalstromen ingezameld op het recyclagepark.
22. Wonen en leven – ruimtelijke planning – ontwikkeling en uitbouw zorgcentrum Sint-Elisabeth en de Hartwijk – engagementsverklaring – goedkeuring.
23. Ondernemen – machtiging tot wederverkoop van een onbenut deelperceel industriegrond, gelegen Ambachtenstraat – aanvulling raadsbesluit van 22 september 2014.
24. Welzijn – buitenschoolse kinderopvang – wijziging huishoudelijk reglement – goedkeuring.
25. Welzijn/vrije tijd – wijziging reglement KomUitPas – goedkeuring.
26. Vrije tijd -– wijziging subsidiereglement Adviesraad voor Cultuur – goedkeuring.
27. Vrije tijd – reglement van de ‘Prijs voor Cultuurverdienste’ – goedkeuring.
28. Vrije tijd – erkenningsreglement en reglement beleidssubsidie sportclubs – wijziging.
29. Algemene financiering – jaarrekening stad Eeklo 2014 – vaststelling.

Mondelinge vragen:

Op vraag de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
Daklozen in Eeklo.

Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V+:
FietsTelWeek van 16 tot 22 september.

Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
Helden in het Park.

Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
Hondenweide.

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
Toestand van het wegdek in sommige straten.

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
30. RUP Sogeta.
31. Toepassing gelijkheidsbeginsel = clientelisme?

Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
32. Gevaarlijke afvalcontainer voor de landbouwsector.
33. De ontsluiting van Balgerhoeke.
34. Fietspad langsheen de spoorwegbedding tussen Zandvleuge, Teut en Vrouwestraat.

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
35. Bevoegdheid dierenwelzijn.

OZ 30 RUP Sogeta
OZ 31 Gelijkheidsbeginsel – clientelisme
OZ 32 gevaarlijk afvalcontainer
OZ 33 ontsluiting Balgerhoeke
OZ 34 fietspad langs spoorwegbedding