SMS reageert (met) zoetjes

IMAG0872

Tijdens de gemeenteraadszitting van 21 september trakteerde SMS de toeschouwers op Lotus speculoos. Op die manier wensen we te reageren op de “opgeblazen” en uit de context gerukte facebookpost. SMS is helemaal niet verzuurd, integendeel, SMS deed in het verleden al verschillende keren hele goede en positieve voorstellen in de GR die ook al een aantal keer door de meerderheid werden goedgekeurd. SMS wil ook beklemtonen dat wij, vanop de oppositiebanken, meermaals meerderheidsvoorstellen constructief hebben goedgekeurd. Bij deze dus smakelijk en samen werken we aan een sterk beleid, ook vanuit de oppositie!

Agenda gemeenteraad 21/9/2015

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 21 september 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslagen gemeenteraad dd. 29 juni 2015 en 17 augustus 2015.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – wijziging.
5. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Toerisme Oost-Vlaanderen vzw – statutenwijziging – goedkeuring.
6. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Audio – toetreding verschillende lokale besturen tot de vereniging Audio – goedkeuring.
7. Algemeen bestuur – Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen vzw – ontbinding van de vzw – buitengewone algemene vergadering van 23 september 2015.
8. Algemeen bestuur – samenstelling raad van beheer van het cultuurcentrum De Herbakker – wijziging.
9. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – personeelsformatie – wijziging.
10. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – rechtspositieregeling – wijziging.
11. Mobiliteit en werken – aanleg van een fietsverbinding langsheen de museumspoorlijn Eeklo-Maldegem – principiële aanvaarding scenario en voorstel tracé.
12. Wonen en leven – gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) – wijziging samenstelling.
13. Wonen en leven – bevoegdheidsafstand aan afvalintercommunale I.V.M. voor de inzameling en verwerking van afvalstromen ingezameld op het recyclagepark.
14. Wonen en leven – onderhandse gebruiksovereenkomst terrein voor hondenlosloopweide – goedkeuring.
15. Ondernemen – industrieterrein Nieuwendorpe – onderhandse verkoop van een restperceeltje nijverheidsgrond – principieel akkoord.
16. Welzijn/algemene financiering – OCMW – budgetwijziging 1 2015 – kennisneming.
17. Welzijn/algemene financiering – Welzijnsband Meetjesland – jaarrekening 2015 – kennisneming.
18. Vrije tijd/cultuur – subsidiereglement voor gemeenschapsvormende projecten – wijziging – goedkeuring.

Punten die werden uitgesteld in de GR van 29/6/2015:

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
19. Toepassing gelijkheidsbeginsel = clientelisme?
Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
20. Gevaarlijke afvalcontainer voor de landbouwsector.
21. De ontsluiting van Balgerhoeke.
22. Fietspad langsheen de spoorwegbedding tussen Zandvleuge, Teut en Vrouwestraat.
Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
23. Bevoegdheid dierenwelzijn.

Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
– Voedseloverschotten / 1 euromaaltijden.
Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid:
– Welke regels worden nageleefd bij de eindredactie van Het Eikenblad?
– Zijn er contacten geweest tussen Fedasil en de stad Eeklo i.v.m. de vluchtelingencrisis?
Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V+:
– Vluchtelingenproblematiek.
Op vraag van mevrouw Ann Eggermont, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
– Toestroom van vluchtelingen naar België.
Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
– Omvormen bushalte tot parkeerplaatsen in Balgerhoeke.
Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
– Leegstand handelspanden.
Op vraag van mevrouw Lut De Jaeger, gemeenteraadslid, namens groen:
– Vraag om het belang van goede waterbuffering beter bekend te maken.

Toegevoegde punten:

Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V+:
24. 20-20-20 klimaatdoelstellingen – intekenen op burgemeestersconvenant.
Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
25. Toekenning van een convenant tot uitbating van een kansspelinrichting klasse II te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 104A aan de bvba Star Matic.
Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
26. Personeelsproblematiek Zonneheem.
Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
27. Zonneheem – nu ook censuur?

OZ 27 – Zonneheem-censuur