Agenda gemeenteraad 16/11/2015

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 16 november 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 19 oktober 2015.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – IGS Westlede – eerste bijzondere algemene vergadering van 1 december 2015 – goedkeuring statutenwijziging – vaststelling mandaat.
5. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – IGS Westlede – tweede bijzondere algemene vergadering van 1 december 2015 – vaststelling mandaat.
6. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Veneco² – buitengewone algemene vergadering van 3 december 2015 – vaststelling mandaat – aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger.
7. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Finiwo – buitengewone algemene vergadering dd. 16 december 2015 – vaststelling mandaat.
8. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Imewo – buitengewone algemene vergadering dd. 16 december 2015 – goedkeuring agendapunten, fusie-operatie inclusief statutenontwerp van de gefuseerde distributienetbeheerder en vaststelling mandaat.
9. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – I.V.M. – algemene vergadering van 9 december 2015 – goedkeuring agenda – vaststelling mandaat vertegenwoordigers.
10. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Farys – nieuw herwerkte statutenwijziging van TMVW onder voorbehoud van partiële splitsing.
11. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Farys – IC TMVW – partiële splitsing – rechtsgevolgen Voordracht lid in de raad van bestuur ISV TMVR Voordracht lid in het adviescomité ISV TMVR.
12. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – FARYS – goedkeuring van de toetreding tot de divisie Aanvullende Diensten van TMVW en aanstelling van een vertegenwoordiger voor het directiecomité voor aanvullende diensten.
13. Wonen en leven – goedkeuring aanleg en uitrusting van de wegenis in verkaveling Gulden Sporenstraat
14. Wonen en leven – goedkeuring gewijzigde wegenis binnen de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning – Wilgenpark.
15. Wonen en leven – afvalbox voor medisch afval voor de landbouwsector.

Mondelinge vragen:

Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:

Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
Tevredenheidsmeting De Lijn – neemt Eeklo deel aan deze enquête?.

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
Nieuwe personeelsformatie – gemeenteraadscommissie.
Huisvesting politie.

Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
Verkeersomleiding naar Sint-Laureins vanuit Maldegem.

11131815385OZ01-actuelemondelingevragen