Agenda gemeenteraadszitting 13/9/2013

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 16 september 2013 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Ontslag van een gemeenteraadslid – akteneming.
Bij de behandeling van dit punt zal hulde worden gebracht aan raadslid De Muynck.
2. Onderzoek van de geloofsbrieven, eedaflegging en installatie van een gemeenteraadslidopvolger.
3. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
4. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 17 juni 2013.
5. Mededelingen aan de gemeenteraad.
6. Algemeen bestuur – organiek reglement voor het beheersorgaan van het cultuurcentrum De Herbakker – vaststelling.
7. Algemene financiering – retributie op inschrijving in het deeltijds kunstonderwijs, kunstacademie beeld muziek woord.
8. Algemene financiering – retributie op het nemen van fotokopies in het deeltijds kunstonderwijs, kunstacademie beeld muziek woord.
9. Algemene financiering – retributie op gebruik van muziekinstrumenten, eigendom van de stad Eeklo en de bijafdelingen Waarschoot en Zomergem, in het deeltijds kunstonderwijs, kunstacademie beeld muziek woord.
10. Algemene financiering – retributie op het parkeren – wijziging.
11. Vrije tijd – bibliotheek – Provinciaal BibliotheekSysteem (PBS) – goedkeuring samenwerkingsovereenkomst.
12. Welzijn – KomUitPas – goedkeuring afsprakennota 2014-2019.
13. Wonen en leven – verkoop van de hoekpanden Korte Moeie/Tieltsesteenweg aan MBV – goedkeuring akte.
14. Wonen en leven – ruimtelijke planning – ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Van Damme/Politiesite – voorlopige aanvaarding.
15. Gemeentepersoneel – nieuwe personeelsformatie – wijziging.
16. Gemeentepersoneel – nieuwe rechtspositieregeling – aanpassing.
17. Gemeentepersoneel – decretale graden – niet-openverklaring van de betrekking van financieel beheerder.
18. Gemeentepersoneel – statutair en contractueel personeel – vaststelling specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, selectietechnieken en -commissie, functierelevante evaluatiecriteria en bezoldigingsregeling financieel adviseur.
19. Gemeentepersoneel – beheersovereenkomst financieel beheerder OCMW/stad Eeklo.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.