Agenda gemeenteraadszitting 17 juni 2013

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op
maandag 17 juni 2013 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
Op vraag van de heer Jaak De Muynck, gemeenteraadslid:
• Hemelwaterproblemen.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 13 mei 2013.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemeen bestuur – beslissing toetreding verschillende steden tot vereniging Audio
(vereniging opgericht in toepassing van artikel 8 van het O.C.M.W.-decreet) –
goedkeuring.
5. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – nieuwe personeelsformatie – wijziging.
6. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – nieuwe rechtspositieregeling – aanpassing.
7. Algemeen bestuur – definiëring inhoud begrip “dagelijks personeelsbeheer” – uitbreiding.
8. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – arbeidsreglement – aanpassing.
9. Algemeen bestuur – organiek reglement voor de adviesraad voor cultuur (ARC) –
vaststelling.
10. Algemeen bestuur – huishoudelijk reglement van de adviesraad voor cultuur (ARC) –
vaststelling.
11. Algemeen bestuur – organiek reglement voor het beheersorgaan van de bibliotheek –
vaststelling.
12. Algemeen bestuur – statutenwijziging stedelijke economische raad – goedkeuring.
13. Mobiliteit en werken – oprichting Commissie verkeer en mobiliteit (COVEMO) +
ontbinding stedelijke verkeersraad.
14. Mobiliteit en werken – oprichten gemeentelijk begeleidingscomité GBC – aanwijzing
adviserende leden.
15. Vrije tijd – project “nieuw zwembad” – plan van aanpak II – principiële goedkeuring.
16. Veiligheid – brandweer – aankoop van een gesubsidieerde tankwagen – goedkeuring.
17. Ondernemen – machtiging tot vestigen erfpacht en toestaan onroerende leasing op 2
kadastrale bedrijfspercelen op industrieterrein Nieuwendorpe.
18. Wonen en leven – verkoop van het voormalig jeugdpaviljoen aan het Jan Frans
Willemsplein voor de realisatie van een duurzaam woonproject – goedkeuring ontwerp
verkoopovereenkomst.
19. Algemene financiering – algemene belasting Eeklo – aanslagjaar 2013 – overeenkomst
met de Kruispuntbank van de sociale zekerheid – kennisneming.
20. Algemene financiering – budgetwijziging 2013 nr. 2 – goedkeuring.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.