Agenda gemeenteraadszitting 19/11/2013

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 18 november 2013 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Ontslag van een gemeenteraadslid – kennisneming.
2. Onderzoek van de geloofsbrieven, eedaflegging en installatie van een gemeenteraadslid-opvolger.
3. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
4. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 21 oktober 2013.
5. Mededelingen aan de gemeenteraad.
6. Algemeen bestuur – Comeet – raad van bestuur – aanduiding bestuurder met raadgevende stem.
7. Algemeen bestuur – Veneco² – buitengewone algemene vergadering van 12 december 2013 – aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger.
8. Algemeen bestuur – Imewo – buitengewone algemene vergadering van 16 december 2013 – aanduiding tweede vertegenwoordiger.
9. Algemeen bestuur – I.V.M. – algemene vergadering van 11 december 2013 – goedkeuring statutenwijziging en vaststelling mandaat.
10. Algemeen bestuur – I.V.M. – algemene vergadering van 11 december 2013 – aanduiding vertegenwoordigers.
11. Algemeen bestuur – I.V.M. – algemene vergadering van 11 december 2013 – aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordigers.
12. Algemeen bestuur – Finiwo – buitengewone algemene vergadering van 16 december 2013 – vaststelling mandaat.
13. Algemeen bestuur – overeenkomst tussen de Belgische Staat en de stad Eeklo betreffende de afgifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten aan Belgische burgers.
14. Algemeen bestuur – overeenkomst met AVS voor stadsTV.
15. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jans Onthoofding – meerjarenplan 2014-2019 – goedkeuring.
16. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jans Onthoofding – budget 2014 – akteneming.
17. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Vincentius – meerjarenplan 2014-2019 – goedkeuring.
18. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Vincentius – budget 2014 – akteneming.
19. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Antonius – meerjarenplan 2014-2019 – goedkeuring.
20. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Antonius – budget 2014 – akteneming.
21. Algemeen bestuur – Kerkfabriek O.L.Vr. ten Hemel Opgenomen – meerjarenplan 2014-2019 – niet-goedkeuring.
22. Algemeen bestuur – Kerkfabriek O.L.Vr. ten Hemel Opgenomen – budget 2014 – niet-goedkeuring.
23. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jozef – meerjarenplan 2014-2019 – niet-goedkeuring.
24. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jozef – budget 2014 – niet-goedkeuring.
25. Algemeen bestuur – Wereldraad Eeklo – goedkeuring statuten.
26. Algemene financiering – budgetwijziging 2013 nr. 3 – goedkeuring.
27. Veiligheid – vrijwillige brandweer – organiek reglement – toevoeging en vergoeding nieuwe categorie vrijwillig brandweerman-ambulancier.
28. Veiligheid – brandweer – aanpassing aankoopprogramma van brandweermaterieel periode 2007-2012.
29. Conflict stad Eeklo – vzw RVT Dr. J. Coppens – ontwerp dading en erfpachtovereenkomst – goedkeuring.
30. Vrije tijd – aankoop van inklapbare tafels en plooistoelen voor jeugdcentrum Kubiek – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
31. Vrije tijd – aankoop lichtinstallatie polyvalente zaal jeugdcentrum Kubiek – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
32. Vrije tijd – buitenschoolse kinderopvang – goedkeuring kwaliteitshandboek.
33. Wonen en leven – ophalen van groen- en tuinafval 2014-2017 – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
34. Wonen en leven – aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van het “beeldkwaliteitsplan centrum” en het “ruimtelijk uitvoeringsplan gabarit centrum” – goedkeuring bestek – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
35. Wonen en leven – aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van het RUP “Stedelijk inbreidingsgebied Boelare-Kerkstraat” – goedkeuring bestek – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
36. Wonen en leven – Consultancy-opdracht conceptbegeleiding stadsvernieuwingsproject “De Hartwijk” + opmaak RUP “De Hartwijk” – goedkeuring bestek – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
37. Milieu – driepartijenovereenkomst met betrekking tot de vervanging van een windturbine op eigendom van de stad Eeklo door een windturbine op eigendom van het OCMW Gent – goedkeuring.
38. Milieu – herinschaling waterlopen – doorbraak 63.
39. Milieu – visietekst concentratiezone windturbines Maldegem-Eeklo-Kaprijke – goedkeuring.
40. Mobiliteit en werken – beperkte (her)aanleg van stadswegen en beperkte ingrepen aan rioleringen en huisaansluitingen – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
41. Vrije tijd – sport – VZW Sport+ – aanduiding vertegenwoordiging stadsbestuur.
42. Algemeen bestuur – Comité Internationale Samenwerking – goedkeuring beheersovereenkomst.

Aan de agenda toegevoegd punt:
Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA:
43. Huur seniorenflats Zonneheem.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.