Agenda gemeenteraadszitting 20/10/2014 (UPDATE)

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 20 oktober 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 22 september 2014.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemeen bestuur – huishoudelijk reglement en hersamenstelling stedelijke sportraad – goedkeuring.
5. Algemeen bestuur – Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM o.v.) – algemene vergadering van 10 december 2014:
goedkeuring agenda
vaststelling mandaat
goedkeuring statutenwijziging
goedkeuring kruisparticipatie IVM-IDM
goedkeuring activiteiten en strategieën van volgend boekjaar
goedkeuring begroting 2015
goedkeuring beslissing raad van bestuur IVM betreffende goedkeuring statuten BW2E vzw.
6. Algemeen bestuur – patrimonium – stadspand Lijnendraaierstraat 8 – goedkeuring lastenkohier openbare verkoop.
7. Algemeen bestuur – patrimonium – perceel stadsgrond hoek Melkerijstraat-Kerkstraat – onderhandse verkoop – goedkeuring ontwerpakte.
8. Algemeen bestuur – patrimonium – onderhandse verkoop van een perceeltje stadsgrond kruispunt Weversstraat/Schietspoelstraat – goedkeuring ontwerpakte.
9. Wonen en leven – Roze – vernieuwen openbare verlichting – goedkeuring ontwerp en kostprijsraming.
10. Veiligheid – stedelijk brandweerkorps – openverklaring bij aanwerving van een betrekking van onderluitenant-vrijwilliger – vaststellen van de voorwaarden.
11. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – openverklaring bij bevordering van 1 betrekking van sergeant-majoor-vrijwilliger – vaststellen van de voorwaarden.
12. Veiligheid – stedelijk brandweerkorps – openverklaring bij bevordering van 3 betrekkingen van sergeant-vrijwilliger – vaststellen van de voorwaarden.
13. Veiligheid – stedelijk brandweerkorps – openverklaring bij bevordering van 5 betrekkingen van korporaal-vrijwilliger – vaststellen van de voorwaarden.
14. Veiligheid – gemeentepersoneel – brandweerpersoneel – openverklaring bij bevordering van een betrekking van beroepsluitenant – vaststellen van de bevorderingsvoorwaarden.
15. Veiligheid – gemeentepersoneel – brandweerpersoneel – vaststelling weddeschaal beroepsluitenant.
16. Veiligheid – brandweer – goedkeuring zonale verdeelsleutel hulpverleningszone Meetjesland.
17. Veiligheid – brandweer – goedkeuring inventaris overdracht roerende goederen hulpverleningszone Meetjesland.
18. Veiligheid – brandweer – hulpverleningszone Meetjesland
Meerjarenplan 2015-2020 – kennisneming
Dotatie 2015 – goedkeuring

UPDATE:

Wij hebben de eer u mede te delen dat volgende vragen werden ingediend om te behandelen onder punt

1 – Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:

Op vraag van mevrouw Ann Eggermont, gemeenteraadslid:
– Toestand skatersterrein.

Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid:
– Terugkoppeling overleg gouverneur met Oost-Vlaamse burgemeesters over mogelijk stroomtekort en mogelijkheden tot energiebesparing
– Werkplekleren in het onderwijs.

Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid:
– Fout parkeren op Herbakkersplein.

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
– Raverschootstraat – ontmoediging zwaar verkeer en tunnelgarantie onder toekomstige Ring.

Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:
– Zijn er voor de herfst 2014 bladkorven voorzien?

Op vraag mevrouw Lut De Jaeger, gemeenteraadslid:
– Aanleg losloopweide voor honden – stand van zaken.

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:

Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid:

19. Materialenscan Eeklose ondernemingen.

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
20. Parkeerprobleem Boelare.
21. Plannen m.b.t. het nieuwe zwembad – verzoek tot het houden van een volksraadpleging.

OZ 20 – parkeerprobleem Boelare