Agenda gemeenteraadszitting 26/05/2014

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op
maandag 26 mei 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 28 april 2014.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemeen bestuur – I.V.M. – algemene vergadering van 18 juni 2014 – vaststelling mandaat.
5. Algemeen bestuur – Imewo – algemene vergadering van 23 juni 2014 – vaststelling mandaat.
6. Wonen en leven – provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “windplan Eeklo-Maldegem” – advies.
7. Algemene financiering – algemene belasting Eeklo-aanslagjaar 2014 – overeenkomst met de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid – kennisneming.
8. Vrije tijd – vzw Sport+ Eeklo – rekening 2013 – goedkeuring.
9. Welzijn – KomUitPas – reglement – wijziging.
10. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – openverklaring bij bevordering van een
betrekking van onderluitenant-vrijwilliger – vaststellen van de voorwaarden.
11. Veiligheid – brandweer – vervangingsaankoop twee ambulances – goedkeuring lastvoorwaarden.
12. Natuurontwikkelingsproject Lange Moeiakker – aankoop perceel Moeie 49 – principieel akkoord – goedkeuring ontwerpakte.
13. AWV – aanleg tunnel onder N49 thv verbrandingsoven – minnelijke onteigening 2 perceeltjes stadsgrond – goedkeuring ontwerpakte.
14. Perceel stadsgrond hoek Melkerij-Kerkstraat – onderhandse verkoop – principiële goedkeuring.
15. Ondernemen – toerisme – kampeerautoterrein jachthaven – goedkeuring overeenkomst.
16. Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – terrassen – wijziging.