Dit is een testnieuwsbrief.

Dit is een testnieuwsbrief.
Dit is een testnieuwsbrief.
Dit is een testnieuwsbrief.
Dit is een testnieuwsbrief.

Dit is een testnieuwsbrief.

SMS Eeklo luistert echt naar u!

Overlegmomenten met SMS en de Eeklonaar:

Maandag 30/1: Sparrenhof, Brugsesteenweg 183
Maandag 6/2: De Eiktak, Markt 16
Donderdag 16/2: De Platte Tube, Zuidmoerstraat 106
Dinsdag 21/2: De Leke, Lekestraat 33
Donderdag 23/2: De Counter, Balgerhoeke 114

Telkens om 19.30 u.

Iedereen welkom – Gratis drankje

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn o.a.:

– verkeersveiligheid, mobiliteit, handelszaken, nieuw sportcomplex, industriezone…

Plaatsing AED-toestel (Gemeenteraad 14/12/2015)

Mondelinge vraag voor gemeenteraad van 14 december 2015.

De werkgroep voor het toewijzen van de plaatsing van AED toestellen in de stad bogen zich
over de locatie voor het door het Rode Kruis afdeling Eeklo gesponsorde AED toestel. De
voorgestelde locatie werd: in de nabije buurt van de Kerk van Balgerhoeke.
Blijkbaar is in het schepencollege de locatie éénzijdig veranderd en komt het door de Rotary
Krekenland gesponsorde AED toestel aan het voetbalterrein in de Zandvleuge.

Wat is het nut van de werkgroep?

Waarom werd de voorgestelde locatie niet weerhouden?

Wat is de motivering voor de nieuwe locatie?

Verder verneem ik eveneens dat een onderhoudscontract werd afgesloten voor nazicht van
de verschillende bestaande toestellen. Dit contract is betaald maar wordt, volgens mijn
informatie, niet uitgevoerd. Hierdoor zijn de bestaande toestellen onbruikbaar wegens een te
lage batterijspanning.

Kloppen deze gegevens?

Namens SMS Eeklo
Luc Vandevelde, fractieleider

Agenda gemeenteraad 16/11/2015

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 16 november 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 19 oktober 2015.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – IGS Westlede – eerste bijzondere algemene vergadering van 1 december 2015 – goedkeuring statutenwijziging – vaststelling mandaat.
5. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – IGS Westlede – tweede bijzondere algemene vergadering van 1 december 2015 – vaststelling mandaat.
6. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Veneco² – buitengewone algemene vergadering van 3 december 2015 – vaststelling mandaat – aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger.
7. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Finiwo – buitengewone algemene vergadering dd. 16 december 2015 – vaststelling mandaat.
8. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Imewo – buitengewone algemene vergadering dd. 16 december 2015 – goedkeuring agendapunten, fusie-operatie inclusief statutenontwerp van de gefuseerde distributienetbeheerder en vaststelling mandaat.
9. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – I.V.M. – algemene vergadering van 9 december 2015 – goedkeuring agenda – vaststelling mandaat vertegenwoordigers.
10. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Farys – nieuw herwerkte statutenwijziging van TMVW onder voorbehoud van partiële splitsing.
11. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Farys – IC TMVW – partiële splitsing – rechtsgevolgen Voordracht lid in de raad van bestuur ISV TMVR Voordracht lid in het adviescomité ISV TMVR.
12. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – FARYS – goedkeuring van de toetreding tot de divisie Aanvullende Diensten van TMVW en aanstelling van een vertegenwoordiger voor het directiecomité voor aanvullende diensten.
13. Wonen en leven – goedkeuring aanleg en uitrusting van de wegenis in verkaveling Gulden Sporenstraat
14. Wonen en leven – goedkeuring gewijzigde wegenis binnen de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning – Wilgenpark.
15. Wonen en leven – afvalbox voor medisch afval voor de landbouwsector.

Mondelinge vragen:

Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:

Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
Tevredenheidsmeting De Lijn – neemt Eeklo deel aan deze enquête?.

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
Nieuwe personeelsformatie – gemeenteraadscommissie.
Huisvesting politie.

Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
Verkeersomleiding naar Sint-Laureins vanuit Maldegem.

11131815385OZ01-actuelemondelingevragen

Agenda gemeenteraadszitting 19/10/2015

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 19 oktober 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 21 september 2015.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemene financiering – budgetwijziging nr. 2 2015 – vaststelling.
5. Algemene financiering – forfaitaire bijdrage voor de brandweer voor het jaar 2014 – advies.
6. Algemene financiering – patrimonium – stadswoning Burgemeester Lionel Pussemierstraat 45 – goedkeuring lastenkohier openbare verkoop.
7. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – nieuwe personeelsformatie – goedkeuring.
8. Algemeen bestuur – statutair en contractueel personeel – vaststelling en aanpassing specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, selectietechnieken, functierelevante evaluatiecriteria en bezoldigingsregeling diverse functies.
9. Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – wijziging.
10. Algemeen bestuur – GAS – gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties – wijziging.
11. Algemeen bestuur – Gas – bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sancties.
12. Mobiliteit en werken – R43 – doortrekking zuidelijke ring rond Eeklo fase 1 – studie – ontwerp samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse gewest, provinciebestuur Oost-Vlaanderen en de stad Eeklo voor samengevoegde opdrachten van diensten – goedkeuring.
13. Mobiliteit en werken – van auto-rijk naar autoluw centrum: het groeiscenario.
14. Wonen en leven – voornemen tot afschaffing restdeel van buurtweg 44 – Balkstraat – principebeslissing.
15. Wonen en leven – afkoop van het plantrecht in delen van het Aalstgoed en de Magermansdreef – goedkeuring ontwerpaktes.
16. Wonen en leven – goedkeuring aanleg en uitrusting van de wegenis in verkavelingsaanvraag verkaveling V527/1 – Broeders Van Liefdestraat.
17. Wonen en leven – goedkeuring aanleg en uitrusting van de wegenis in verkavelingsaanvraag verkaveling V528/1 – Zandvleuge 103-105.
18. Wonen en leven – goedkeuring gewijzigde wegenis binnen de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning – intercommunale cvba Farys/TMVW.
19. Wonen en leven – ruimtelijk uitvoeringsplan landbouwgebied (RUP) ten zuiden van de E34/N49 –verzoek tot verlenging van de termijn waarbinnen het RUP definitief worden vastgesteld.
20. Ondernemen – Jachthaven – openverklaring exploitatie kampeerautoterrein – ontwerp concessieovereenkomst – goedkeuring.
21. Welzijn/algemene financiering – OCMW – jaarrekening 2014 – kennisneming.
22. Vrije tijd – sport –samenwerkingsakkoord met de gemeente Maldegem.

Mondelinge vragen:

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
Parkeerproblematiek Herbakkersplein.

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
Uitbating chalet Heldenpark.

Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
Overzicht werkingskosten dienstencentrum Zonneheem.

Op vraag van de heer Luc V andevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
Parkeer- en mobiliteitsproblematiek Zandvleuge/Stuifzandstraat.

Toegevoegd punt:

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
23. Studie voor ondergrondse parking en ondergrondse doorrit onder de Markt.