Agenda gemeenteraad 16/11/2015

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 16 november 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 19 oktober 2015.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – IGS Westlede – eerste bijzondere algemene vergadering van 1 december 2015 – goedkeuring statutenwijziging – vaststelling mandaat.
5. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – IGS Westlede – tweede bijzondere algemene vergadering van 1 december 2015 – vaststelling mandaat.
6. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Veneco² – buitengewone algemene vergadering van 3 december 2015 – vaststelling mandaat – aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger.
7. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Finiwo – buitengewone algemene vergadering dd. 16 december 2015 – vaststelling mandaat.
8. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Imewo – buitengewone algemene vergadering dd. 16 december 2015 – goedkeuring agendapunten, fusie-operatie inclusief statutenontwerp van de gefuseerde distributienetbeheerder en vaststelling mandaat.
9. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – I.V.M. – algemene vergadering van 9 december 2015 – goedkeuring agenda – vaststelling mandaat vertegenwoordigers.
10. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Farys – nieuw herwerkte statutenwijziging van TMVW onder voorbehoud van partiële splitsing.
11. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Farys – IC TMVW – partiële splitsing – rechtsgevolgen Voordracht lid in de raad van bestuur ISV TMVR Voordracht lid in het adviescomité ISV TMVR.
12. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – FARYS – goedkeuring van de toetreding tot de divisie Aanvullende Diensten van TMVW en aanstelling van een vertegenwoordiger voor het directiecomité voor aanvullende diensten.
13. Wonen en leven – goedkeuring aanleg en uitrusting van de wegenis in verkaveling Gulden Sporenstraat
14. Wonen en leven – goedkeuring gewijzigde wegenis binnen de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning – Wilgenpark.
15. Wonen en leven – afvalbox voor medisch afval voor de landbouwsector.

Mondelinge vragen:

Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:

Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
Tevredenheidsmeting De Lijn – neemt Eeklo deel aan deze enquête?.

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
Nieuwe personeelsformatie – gemeenteraadscommissie.
Huisvesting politie.

Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
Verkeersomleiding naar Sint-Laureins vanuit Maldegem.

11131815385OZ01-actuelemondelingevragen

Agenda gemeenteraadszitting 19/10/2015

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 19 oktober 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 21 september 2015.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemene financiering – budgetwijziging nr. 2 2015 – vaststelling.
5. Algemene financiering – forfaitaire bijdrage voor de brandweer voor het jaar 2014 – advies.
6. Algemene financiering – patrimonium – stadswoning Burgemeester Lionel Pussemierstraat 45 – goedkeuring lastenkohier openbare verkoop.
7. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – nieuwe personeelsformatie – goedkeuring.
8. Algemeen bestuur – statutair en contractueel personeel – vaststelling en aanpassing specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, selectietechnieken, functierelevante evaluatiecriteria en bezoldigingsregeling diverse functies.
9. Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – wijziging.
10. Algemeen bestuur – GAS – gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties – wijziging.
11. Algemeen bestuur – Gas – bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sancties.
12. Mobiliteit en werken – R43 – doortrekking zuidelijke ring rond Eeklo fase 1 – studie – ontwerp samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse gewest, provinciebestuur Oost-Vlaanderen en de stad Eeklo voor samengevoegde opdrachten van diensten – goedkeuring.
13. Mobiliteit en werken – van auto-rijk naar autoluw centrum: het groeiscenario.
14. Wonen en leven – voornemen tot afschaffing restdeel van buurtweg 44 – Balkstraat – principebeslissing.
15. Wonen en leven – afkoop van het plantrecht in delen van het Aalstgoed en de Magermansdreef – goedkeuring ontwerpaktes.
16. Wonen en leven – goedkeuring aanleg en uitrusting van de wegenis in verkavelingsaanvraag verkaveling V527/1 – Broeders Van Liefdestraat.
17. Wonen en leven – goedkeuring aanleg en uitrusting van de wegenis in verkavelingsaanvraag verkaveling V528/1 – Zandvleuge 103-105.
18. Wonen en leven – goedkeuring gewijzigde wegenis binnen de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning – intercommunale cvba Farys/TMVW.
19. Wonen en leven – ruimtelijk uitvoeringsplan landbouwgebied (RUP) ten zuiden van de E34/N49 –verzoek tot verlenging van de termijn waarbinnen het RUP definitief worden vastgesteld.
20. Ondernemen – Jachthaven – openverklaring exploitatie kampeerautoterrein – ontwerp concessieovereenkomst – goedkeuring.
21. Welzijn/algemene financiering – OCMW – jaarrekening 2014 – kennisneming.
22. Vrije tijd – sport –samenwerkingsakkoord met de gemeente Maldegem.

Mondelinge vragen:

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
Parkeerproblematiek Herbakkersplein.

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
Uitbating chalet Heldenpark.

Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
Overzicht werkingskosten dienstencentrum Zonneheem.

Op vraag van de heer Luc V andevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
Parkeer- en mobiliteitsproblematiek Zandvleuge/Stuifzandstraat.

Toegevoegd punt:

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
23. Studie voor ondergrondse parking en ondergrondse doorrit onder de Markt.

Agenda gemeenteraad 21/9/2015

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 21 september 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslagen gemeenteraad dd. 29 juni 2015 en 17 augustus 2015.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – wijziging.
5. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Toerisme Oost-Vlaanderen vzw – statutenwijziging – goedkeuring.
6. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Audio – toetreding verschillende lokale besturen tot de vereniging Audio – goedkeuring.
7. Algemeen bestuur – Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen vzw – ontbinding van de vzw – buitengewone algemene vergadering van 23 september 2015.
8. Algemeen bestuur – samenstelling raad van beheer van het cultuurcentrum De Herbakker – wijziging.
9. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – personeelsformatie – wijziging.
10. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – rechtspositieregeling – wijziging.
11. Mobiliteit en werken – aanleg van een fietsverbinding langsheen de museumspoorlijn Eeklo-Maldegem – principiële aanvaarding scenario en voorstel tracé.
12. Wonen en leven – gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) – wijziging samenstelling.
13. Wonen en leven – bevoegdheidsafstand aan afvalintercommunale I.V.M. voor de inzameling en verwerking van afvalstromen ingezameld op het recyclagepark.
14. Wonen en leven – onderhandse gebruiksovereenkomst terrein voor hondenlosloopweide – goedkeuring.
15. Ondernemen – industrieterrein Nieuwendorpe – onderhandse verkoop van een restperceeltje nijverheidsgrond – principieel akkoord.
16. Welzijn/algemene financiering – OCMW – budgetwijziging 1 2015 – kennisneming.
17. Welzijn/algemene financiering – Welzijnsband Meetjesland – jaarrekening 2015 – kennisneming.
18. Vrije tijd/cultuur – subsidiereglement voor gemeenschapsvormende projecten – wijziging – goedkeuring.

Punten die werden uitgesteld in de GR van 29/6/2015:

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
19. Toepassing gelijkheidsbeginsel = clientelisme?
Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
20. Gevaarlijke afvalcontainer voor de landbouwsector.
21. De ontsluiting van Balgerhoeke.
22. Fietspad langsheen de spoorwegbedding tussen Zandvleuge, Teut en Vrouwestraat.
Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
23. Bevoegdheid dierenwelzijn.

Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
– Voedseloverschotten / 1 euromaaltijden.
Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid:
– Welke regels worden nageleefd bij de eindredactie van Het Eikenblad?
– Zijn er contacten geweest tussen Fedasil en de stad Eeklo i.v.m. de vluchtelingencrisis?
Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V+:
– Vluchtelingenproblematiek.
Op vraag van mevrouw Ann Eggermont, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
– Toestroom van vluchtelingen naar België.
Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
– Omvormen bushalte tot parkeerplaatsen in Balgerhoeke.
Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
– Leegstand handelspanden.
Op vraag van mevrouw Lut De Jaeger, gemeenteraadslid, namens groen:
– Vraag om het belang van goede waterbuffering beter bekend te maken.

Toegevoegde punten:

Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V+:
24. 20-20-20 klimaatdoelstellingen – intekenen op burgemeestersconvenant.
Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
25. Toekenning van een convenant tot uitbating van een kansspelinrichting klasse II te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 104A aan de bvba Star Matic.
Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
26. Personeelsproblematiek Zonneheem.
Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
27. Zonneheem – nu ook censuur?

OZ 27 – Zonneheem-censuur

Agenda gemeenteraad 29/06/2015

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 29 juni 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 1 juni 2015.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemeen bestuur – nieuwe rechtspositieregeling – aanpassing.
5. Algemeen bestuur – nieuwe personeelsformatie – wijziging.
6. Algemeen bestuur – deontologische code – wijziging
7. Algemeen bestuur – patrimonium – openbare verkoop verlaten kantoorruimte cultuurcentrum in residentie Ravel, P. De Nevestraat 8 – principiële goedkeuring.
8. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jans-Onthoofding – jaarrekening 2014 – advies.
9. Algemeen bestuur – Vereniging van Belgische Werelderfgoedsteden (VBWES) – toetreding.
10. Algemeen bestuur – heroriëntatie van de streeksamenwerking tussen de lokale besturen in het Meetjesland.
11. Algemeen bestuur – regierol sociale economie – overeenkomst met statutaire draagkracht en huishoudelijk reglement – goedkeuring.
12. Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – wijziging.
13. Algemeen bestuur – gemeentelijke administratieve sancties – bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sanctie – wijziging.
14. Algemeen bestuur – gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties – wijziging.
15. Algemeen bestuur – gemeentelijke administratieve sancties – protocolakkoord tussen de stad Eeklo en de procureur des Konings van het parket Oost-Vlaanderen – inbreuken op het Strafwetboek (niet-verkeer)– goedkeuring bijlage.
16. Algemeen bestuur – gebruik van stedelijke infrastructuur door politieke partijen – wijziging beslissing dd. 28 april 2014.
17. Algemeen bestuur – AZ Alma – akte van ruiling – goedkeuring.
18. Mobiliteit en werken – vernieuwen concessie parkeerbeheer – wijze van gunnen en vaststellen van de voorwaarden.
19. Wonen en leven – ruimtelijke planning – ruimtelijk uitvoeringsplan woonuitbreidingsgebied Gentsesteenweg-Gulden Sporenstraat – voorlopige vaststelling.
20. Wonen en leven – ruimtelijke planning – goedkeuring aanleg en uitrusting van de gewijzigde wegenis en rooilijnplan binnen aanvraag verkavelingswijziging V509/2 – Spoorsingel.
21. Wonen en leven – bevoegdheidsafstand aan IVM voor de inzameling en verwerking van afvalstromen ingezameld op het recyclagepark.
22. Wonen en leven – ruimtelijke planning – ontwikkeling en uitbouw zorgcentrum Sint-Elisabeth en de Hartwijk – engagementsverklaring – goedkeuring.
23. Ondernemen – machtiging tot wederverkoop van een onbenut deelperceel industriegrond, gelegen Ambachtenstraat – aanvulling raadsbesluit van 22 september 2014.
24. Welzijn – buitenschoolse kinderopvang – wijziging huishoudelijk reglement – goedkeuring.
25. Welzijn/vrije tijd – wijziging reglement KomUitPas – goedkeuring.
26. Vrije tijd -– wijziging subsidiereglement Adviesraad voor Cultuur – goedkeuring.
27. Vrije tijd – reglement van de ‘Prijs voor Cultuurverdienste’ – goedkeuring.
28. Vrije tijd – erkenningsreglement en reglement beleidssubsidie sportclubs – wijziging.
29. Algemene financiering – jaarrekening stad Eeklo 2014 – vaststelling.

Mondelinge vragen:

Op vraag de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
Daklozen in Eeklo.

Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V+:
FietsTelWeek van 16 tot 22 september.

Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
Helden in het Park.

Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
Hondenweide.

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
Toestand van het wegdek in sommige straten.

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
30. RUP Sogeta.
31. Toepassing gelijkheidsbeginsel = clientelisme?

Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
32. Gevaarlijke afvalcontainer voor de landbouwsector.
33. De ontsluiting van Balgerhoeke.
34. Fietspad langsheen de spoorwegbedding tussen Zandvleuge, Teut en Vrouwestraat.

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
35. Bevoegdheid dierenwelzijn.

OZ 30 RUP Sogeta
OZ 31 Gelijkheidsbeginsel – clientelisme
OZ 32 gevaarlijk afvalcontainer
OZ 33 ontsluiting Balgerhoeke
OZ 34 fietspad langs spoorwegbedding

Agenda gemeenteraad 1/6/2015

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 1 juni 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 27 april 2015.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemene financiering – budgetwijziging nr. 1 2015 – vaststelling.
5. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – IVM – algemene en buitengewone algemene vergadering dd. 17 juni 2015.
6. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Imewo – jaarvergadering dd. 22 juni 2015 – vaststellen mandaat.
7. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Finiwo – algemene jaarvergadering dd. 22 juni 2015 – vaststelling mandaat.
8. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Veneco² – jaarvergadering dd. 30 juni 2015 – vaststellen mandaat.
9. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Veneco² – jaarvergadering van 30 juni 2015 – aanduiding vertegenwoordiger.
10. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Veneco² – jaarvergadering van 30 juni 2015 – aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger.
11. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – TMVW – statutenwijziging – goedkeuring.
12. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – TMVW – algemene vergaderingen dd. 29 juni 2015.
13. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Imewo – heropenstelling kapitaalverhoging.
14. Algmeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Finiwo – kapitaalverhoging van Publi-T.
15. Wonen en leven – ruimtelijke planning – verkaveling V496 – Gauberg – ontwerpakte overdracht openbaar domein – goedkeuring.
16. Veiligheid – onderhoudscontract brandbestrijdingsinfrastructuur – goedkeuring.
17. Vrije tijd – P.O.B. – samenaankoop van boeken, audiovisuele materialen en Nederlandstalige strips door Comeet als aankoopcentrale – goedkeuring.

Agenda gemeenteraad 27/4/2015

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 27 april 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 23 maart 2015.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemene financiering – algemene belasting Eeklo – aanslagjaar 2015 – overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid – kennisneming.
5. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – IGS Westlede – algemene vergadering dd. 2 juni 2015 – vaststelling mandaat.
6. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – ILV Meetjeslandse Burensportdienst – goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2014.
7. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – wijziging overeenkomst met statutaire draagkracht betreffende de Interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland – goedkeuring.
8. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – subsidieaanvraag Interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland – goedkeuring.
9. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Vincentius – jaarrekening 2014 – advies.
10. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jozef – jaarrekening 2014 – advies.
11. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Antonius – jaarrekening 2014 – advies.
12. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen – jaarrekening 2014 – advies.
13. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – nieuwe personeelsformatie – wijziging.
14. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – rechtspositieregeling – wijziging.
15. Wonen en leven – Beeldkwaliteitsplan Eeklo centrum – goedkeuring.
16. Welzijn – aankoop van 2 elektrische bolderkarren voor de stedelijke BKO’s – goedkeuring initiatief – vaststellen van de lastvoorwaarden en de gunningswijze.
17. Vrije tijd – vzw Sport+ – goedkeuring eindafrekening.

Mondelinge vragen en toegevoegde punten:

Op vraag de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V:
Aanplanten toekomstbomen.

Op vraag van mevrouw Ann Eggermont, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
Heldenpark – problematiek wadi.

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
Financiering Huysmanhoeve.

Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
Agenda gemeenteraad 27 april 2015.
Verkeer en herstel van de Moerstraat + problematiek Maroyendam.

Toegevoegd punt:

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
18. Het nieuwe sport/zwembadcomplex.

OZ 18 Nieuw zwembad-sportcomplex

Agenda gemeenteraad 23/3/2015

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 23 maart 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 23 februari 2015.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemene financiering – wijziging reglement aanpassing voetpaden en opritten – vaststellen retributie.
5. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – vzw Netwerk Meetjesland – vernietiging gemeenteraadsbeslissingen dd. 22 september 2014 – kennisneming.
6. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Audio – beslissing toetreding verschillende gemeenten en OCMW’s tot de vereniging Audio – goedkeuring.
7. Algemeen bestuur – Vlaams regeerakkoord/conceptnota Vlaams minister voor Bestuurszaken – inkanteling OCMW in gemeente/stad – beheersovereenkomst inzake integratie/samenwerking stad en OCMW Eeklo – goedkeuring.
8. Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – marktreglement – wijziging.
9. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – nieuwe personeelsformatie – principebeslissing en wijziging.
10. Mobiliteit en werken – aanleg zuidelijke ringweg en stadspromenade – standpunt inzake het opmaken van een verkeerscirculatieplan op basis van een groeiscenario.

Volgende vragen werden ingediend om te behandelen onder punt

1 – Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:

Op vraag mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
– Vraag tot het aanleggen van een sterretjesweide.

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
– Verontreiniging in het leidingwater.
– Liftsysteem aan het stadhuis.

Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
– Agenda van de gemeenteraad van 23 maart 2015.

Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
– 775 jaar Eeklo – lunch van de notabelen.

Op vraag van mevrouw Tineke Verstraete, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
– Kerk Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen Oostveld.

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad van 23 maart a.s.

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
11. Uitbouw van een sociale site aan De Zuidkaai.
12. Parkeerplaatsen Boelare.
13. Behoud van het frietkot op de Markt.

OZ 01 – Actuele mondelinge vragen_2

OZ 13 – behoud an het frietkot op de Markt

OZ 12 – Parkerplaatsen Boelare

OZ 11 – uitbouw sociale site aan De Zuidkaai

Agenda gemeenteraad 23/02/2015

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 23 februari 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 26 januari 2015.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemeen bestuur – definitieve toekenning van een nieuwe straatnaam.
5. Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – wijziging.
6. Algemeen bestuur – gemeentelijke administratieve sancties – bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sanctie – wijziging.
7. Algemeen bestuur – gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties – wijziging.
8. Algemeen bestuur – gemeentelijke administratieve sancties – verzoek tot het voordragen van een bijkomende provinciale sanctionerende ambtenaar.
9. Algemeen bestuur – gemeentelijke administratieve sancties – protocolakkoorden tussen de stad Eeklo en de procureur des Konings van het parket Oost-Vlaanderen – inbreuken verkeer – inbreuken op het Strafwetboek (niet-verkeer) goedkeuring.
10. Algemeen bestuur – Finiwo – beslissing tot niet-investering in W4F.
11. Wonen en leven – ruimtelijke planning – goedkeuring aanleg en uitrusting van de wegenis en rooilijnplan binnen een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het aanleggen van publieke ruimte – P. Lippenslaan/Blommekens – VMSW.
12. Vrije tijd/financiën – retributie voor het uitlenen van volksspelen/wereldspelen en springkastelen. (cfr. reglement uitleendienst)
13. Vrije tijd – sport – stedelijke sportdienst – goedkeuring reglement uitleendienst.

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
14. Uitbouw van een sociale site aan De Zuidkaai.

Toegevoegde punten:

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert en de heer Peter De Graeve, gemeenteraadsleden, namens N-VA Eeklo:
15. Heraanleggen van het centrum.

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
16. Herinrichting van het stadscentrum.

OZ 16 herinrichten stadscentrum

Agenda gemeenteraadszitting 26/01/2015 (UPDATE: toelichting bij tussenkomsten)

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 26 januari 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 15 december 2014.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemene financiering – retributie voor tussenkomsten van de brandweerdienst – opheffing gemeenteraadsbesluit dd. 20 december 2004.
5. Algemeen bestuur/vrije tijd – sport – ILV Burensportdienst Meetjesland – goedkeuring overeenkomst met statutaire draagkracht.
6. Algemeen bestuur – statuten stedelijke seniorenraad – wijziging.
7. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – arbeidsreglement – aanpassing.
8. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – personeelsformatie – aanpassing.
9. Algemeen bestuur/wonen en leven – Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) – gewijzigde samenstelling.
10. Mobiliteit en werken – Cambio autodelen – goedkeuring samenwerkingsovereenkomst.
11. Wonen en leven – ruimtelijk uitvoeringsplan landbouwgebied ten zuiden van de E34/N49 – voorlopige vaststelling.
12. Welzijn – OCMW – meerjarenplan 2014-2019 / budget 2015 – kennisneming.
13. Vrije tijd – sport – goedkeuring erkenningsaanvragen Eeklose sportclubs.
14. Vrije tijd – sport – goedkeuring verdeling beleids- en impulssubsidie.
15. Vrije tijd – sport – bouwen nieuw zwembad met integratie BKO – afschaffing deel Burgemeester Lionel Pussemierstraat voor integratie in bouwzone.

Toegevoegde punten:

1 – Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:

Op vraag de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
– Verdwijnen dienstverlening overheidsdiensten/leegstand winkelpanden – wat onderneemt schepencollege?

Op vraag de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
– Betalend parkeren voor personen met een beperking.

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
– Sluiting containerpark tijdens vakantie.

Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
– Stand van zaken politiegebouw.
– Imago stad Eeklo.

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
16. Uitbouw van een sociale site aan De Zuidkaai.

OZ 16 – uitbouw van een sociale site aan De Zuidkaai

UPDATE: toelichting bij onze tussenkomsten voor opname in het verslag van de GR

tussenkomsten verslag GR 26012015

Agenda gemeenteraadszitting 15/12/2014

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 15 december 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 17 november 2014.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemeen bestuur – Regionale Jeugddienst Meetjesland “Meetjesman” – toetreding gemeente Wachtebeke – goedkeuring.
5. Algemeen bestuur – afsprakennota stad Eeklo-OCMW Eeklo – adviesraden/beheersorganen.
6. Algemeen bestuur – overeenkomst met AVS – stadsTV 2015-2016-2017.
7. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – arbeidsreglement – aanpassing.
8. Wonen en leven – Wilgenpark – aanleg wegen-, riolerings- en omgevingswerken –samenwerkingsovereenkomst met VMSW, MBV en Aquafin – goedkeuring.
9. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – openverklaring bij bevordering van 1 betrekking van adjudant-vrijwilliger – vaststellen van de voorwaarden.
10. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – openverklaring bij bevordering van 1 betrekking van sergeant-vrijwilliger – vaststellen van de voorwaarden.
11. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – openverklaring bij bevordering van 1 betrekking van korporaal-vrijwilliger – vaststellen van de voorwaarden.
12. Ondernemen – machtiging tot wederverkoop van een onbenut deelperceel industriegrond, gelegen Ambachtenstraat – aanvulling raadsbesluit van 22 september 2014.
13. Ondernemen – kampeerautoterrein Jachthaven – tijdelijke verlenging exploitatieovereenkomst.
14. Ondernemen – Jachthaven – exploitatie openluchtrecreatiedomein met kampeerautoterrein en tentenweide – ontwerp concessieovereenkomst – goedkeuring.
15. Vrije tijd – BKO – wijziging huishoudelijk reglement en kwaliteitshandboek – goedkeuring.
16. Vrije tijd – Schatjeseiland – goedkeuring huishoudelijk reglement.
17. Algemene financiering – Politiezone Meetjesland Centrum – stedelijke dotatie 2015 – vaststelling.
18. Algemene financiering – OCMW – stedelijke dotatie 2015 – vaststelling.
19. Algemene financiering – aanpassing 12/2014 meerjarenplan 2014-2019 – vaststelling.
20. Algemene financiering – wijziging 1 budget 2014 – vaststelling.
21. Algemene financiering – budget 2015 – vaststelling.
22. Algemeen bestuur – gemeentedecreet – bevoegdheidsverdeling inzake het vaststellen van de wijze van gunnen en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten en inzake het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen.
23. Wonen en leven – milieu – subsidiereglementen voor energiebesparende maatregelen (dak-, en muurisolatie/hoogrendementsglas) – 2015.
24. Wonen en leven – milieu – subsidiereglement voor hemelwatergebruik en infiltratievoorzieningen – 2015.
25. Wonen en leven – milieu – subsidiereglement voor groendaken – 2015.
26. Algemene financiering – algemene belasting Eeklo – aanslagjaar 2015.
27. Algemene financiering – belasting op de wedkantoren – aanslagjaar 2015.
28. Algemene financiering – belasting op de bank- en financieringsinstellingen en geldautomaten – aanslagjaar 2015.
29. Algemene financiering – belasting op de motorbrandstofverdelers – aanslagjaar 2015.
30. Algemene financiering – belasting op de terrassen op de openbare weg – aanslagjaar 2015.
31. Algemene financiering – belasting op de nachtwinkels – aanslagjaar 2015.
32. Algemene financiering – belasting op tweede verblijven – aanslagjaar 2015.
33. Algemene financiering – contantbelasting op de ontgravingen – aanslagjaar 2015.
34. Algemene financiering – contantbelasting op het sluitingsuur – aanslagjaar 2015.
35. Algemene financiering – contantbelasting op reclame met luidsprekers – aanslagjaar 2015.
36. Algemene financiering – contantbelasting op de plaats- en marktrechten – aanslagjaar 2015.
37. Algemene financiering – contantbelasting op de aanplakborden – aanslagjaar 2015.
38. Algemene financiering – contantbelasting op het takelen en bewaren van voertuigen – aanslagjaar 2015.
39. Algemene financiering – contantbelasting op de afgifte van administratieve stukken – aanslagjaar 2015.
40. Algemene financiering – contantbelasting op de hinderlijke inrichtingen – aanslagjaar 2015.
41. Algemene financiering – contantbelasting op het weghalen van sluikstorten – aanslagjaar 2015.
42. Algemene financiering – activeringsheffing op niet-bebouwde percelen gelegen in niet-vervallen verkavelingen alsook op niet bebouwde gronden gelegen in woongebied – aanslagjaar 2015.
43. Algemene financiering – leegstandsheffing op leegstaande woningen en gebouwen – aanslagjaar 2015.
44. Algemene financiering – belasting ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten – aanslagjaar 2015.
45. Algemene financiering – belasting op verwaarlozing van woningen en gebouwen en op ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid van woningen – aanslagjaar 2015.
46. Algemene financiering – opcentiemen op de onroerende voorheffing – aanslagjaar 2015.
47. Algemene financiering – aanvullende belasting op de personenbelasting – aanslagjaar 2015.
48. Algemene financiering – retributie op het gebruik van zelfreinigende toiletten op het grondgebied van Eeklo.
49. Algemene financiering/algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Vincentius – budgetwijziging 2014 – kennisneming.
50. Algemene financiering/algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Vincentius – budget 2015 – kennisneming.
51. Algemene financiering/algemeen bestuur – Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen – budget 2015 – kennisneming.
52. Algemene financiering/algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jozef – budget 2015 – kennisneming.
53. Algemene financiering/algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua Balgerhoeke – budget 2015 – kennisneming.