Een welgesmaakte Eeklose gemeenteraad

Maandag 23 maart 2015 zal een memorabele dag worden in de geschiedenis van de Eeklose politiek.
Vooreerst kwam er de mondelinge vraag van SMS-raadslid Luc Vandevelde over de niet-geagendeerde maar wel door de burgemeester beloofde punten op de agenda van de gemeenteraad.
De burgemeester moest met heel veel schaamrood toegeven dat hij pertinente onwaarheden had verspreid in het Eikenblad…
Ook de punten van collegae Paul (rijkelijke maaltijden met de notabelen van Eeklo) en Tineke Verstraete (verval van de kerktoren Oostveld) zetten de meerderheid met rode wangen…
De toegevoegde punten van onze NVA vrienden werden behandeld maar toen raadslid De Graeve nog een mondelinge vraag wou stellen werd hij die geweigerd omdat het fractiequorum bereikt was. Toen liet hij onafhankelijk raadslid Lecompte die vraag stellen: een nooit eerder geziene handeling en daardoor werd de vraag wel behandeld.
De vooropgestelde gemeenteraadagenda had weinig betekenis en inhoud en werd zonder veel discussie allemaal goedgekeurd.
Het wollige punt over de mobiliteit werd op vraag van de oppositie uitgesteld wegens totaal onduidelijk en niet concreet!
Toen echter ons SMS-raadslid Marc Windey met zijn 3 toegevoegde agendapunten aan het woord kwam, werd het pas echt gemeend:

1) een stemming over de integratie van de Buitenschoolse Kinderopvang Zuiderzon in de te renoveren gebouwen van het Beukenhof werd in deze gemeenteraad unaniem goedgekeurd ook al was er eerst een uitvoerige én geargumenteerde tussenkomst van de dienstdoende CD&V-fractieleider Smet om dit niet te doen. Hij werd met de billen bloot gezet door eigen leden uit zijn partij en de meerderheidsfractie. Ook verschillende leden van de oppositie spaarden het jonge raadslid niet om het verkondigen van zoveel onzin.

2) de parkeerplaatsen in Boelare/Blommekens werden niet goedgekeurd, ondanks het schriftelijk aandringen van de heer Gouverneur om de discriminatie tegen eind maart weg te werken. Hier kreeg de bevoegde liberale schepen van ons raadslid Paul Verstraete er nog een bevoegdheid bij: schepen van uitstel en besluiteloosheid.

3) opnieuw uitschrijven van een concessie voor het uitbaten van een frituur op de markt werd meerderheid tegen oppositie weggestemd. Hiermee verdwijnt een 57-jarige traditie op de Eeklose markt.

SMS trakteerde het talrijk opgekomen publiek en de mandatarissen op een bakje friet met mayonaise, weliswaar de allerlaatste ‘frieten-uit-het-vuistje’ op de markt van Eeklo.

Verzoek tot het houden van een volksraadpleging

GEMEENTERAAD VAN 20 OKTOBER 2014
VERZOEK TOT HET BIJVOEGEN VAN EEN AGENDAPUNT
DE PLANNEN M.B.T. HET NIEUWE ZWEMBAD: VERZOEK TOT HET HOUDEN VAN EEN VOLKSRAADPLEGING

Zoals art. 41 van de Grondwet en art. 205 e.v. van het Gemeentedecreet bepalen kan er in iedere gemeente een volksraadpleging gehouden worden, hetzij op initiatief van de gemeenteraad zelf hetzij op vraag van (een gedeelte van) de bevolking.
SMS vraagt de gemeenteraad te beslissen over het houden van een volksraadpleging naar aanleiding van de geplande bouw van een nieuw zwembad.
Het impact van deze beslissing zal immers voor de volgende tientallen jaren een zware hypotheek leggen op de stadshuishouding, de financiën en de dienstverlening in haar totaliteit in alle domeinen van de samenleving.
Vooraf weze gesteld dat SMS zich geenszins kant tegen de aanwezigheid van een zwembad maar niet in de vorm zoals het thans voorligt. Zowel het concept, de locatie als de wijze waarop het, uitsluitend door de reeds zwaar belaste Eeklonaar, gefinancierd wordt is voor SMS onverdedigbaar.
SMS biedt, zoals hierna zal blijken, een constructief alternatief dat zij ook aan de bevolking wil voorleggen.
Vermits de huidige bestuursmeerderheid lijkt te opteren voor het huidig concept (nieuw stedelijk zwembad aan de huidige sporthal) en de gevolgen ervan zich jaren zullen laten voelen op het beleid van deze stad, lijkt een keuze door de bevolking noodzakelijk. Het is bovendien een unieke oefening in rechtstreekse democratie waartegen geen enkele democratische partij geen enkel bezwaar kan hebben.

EEN VAAG ZWEMBADDOSSIER
Plannen en tekeningen maken zijn ongetwijfeld noodzakelijk. Ze toetsen aan de realiteit is al een veel moeilijker oefening.
Om een gemotiveerde en gefundeerde beslissing te nemen is een stevig dossier nodig met daarin alle argumenten en elementen.
De huidige plannen en/of alternatieven zijn vaag en op geen enkele wijze onderbouwd.

Bij wijze van voorbeeld:
Er wordt ‘beweerd’ dat het huidige zwembad waarvan de vergunning vervalt in 2018, niet meer dermate kan aangepast worden dat het wel beantwoordt aan de Vlaremnormen of minstens dat de kostprijs van de aanpassing al te hoog zou oplopen en bijna zou reiken aan de kostprijs van een nieuwe infrastructuur.
Deze bewering wordt geuit door de Schepen van Sport. Deze bewering wordt evenwel door geen enkel objectief gegeven gestaafd. Sommige – specialisten – beweren precies het tegenover-gestelde en houden voor dat met een minimale investering de Vlaremnormen worden gehaald.
Er wordt geopteerd voor een zwembad ‘oude stijl’ waarbij vooral het baantjeszwemmen en de competitie (voor één ploeg: MZV) centraal staan. De supplementaire beweegbare bodem en dito meeruitgave wordt uitsluitend aangelegd om deze competitie mogelijk te maken.
Uit de ons omringende praktijkvoorbeelden is gebleken dat de aanwezigheid van recreatieve elementen de attractiviteit gevoelig vergroot en er een familiaal karakter aan geven.
Vele Eeklonaars mijden het Eeklose zwembad en zien zich niet op de moeite om zich te verplaatsen naar Terneuzen, Knokke – Heist, Wachtebeke, Rozebroeken. Een studie in die richting zou dit kunnen bevestigen.
Er wordt geen enkel gegeven verstrekt over de huidige bezetting en gebruik van het zwembad. Daaruit zou kunnen blijken wie ervan gebruik maakt: scholen, clubs, individuele gebruikers, Eeklonaars , niet –Eeklonaars… . Deze gegevens zijn nochtans noodzakelijke elementen ter beoordeling van een dergelijke zware investering.
Er zijn ook recente gegevens waaruit blijkt dat scholen flink zullen moeten inbinden in de uitgaven. Leren zwemmen wordt daarbij in de eindtermen blijkbaar gereduceerd naar cursus ‘niet verdrinken’. Dit zal ongetwijfeld zijn weerslag hebben op de bezetting.
Ook de aanwezigheid van ‘TMVW’, ter hulp ingeroepen om de BTW te ‘omzeilen’, komt onder druk te staan. Uit het recent federaal regeerakkoord blijkt dat dergelijke intercommunales (waaronder uitdrukkelijk vermeld TMVW) niet langer over belastingsvrijstelling zullen kunnen beschikken. Daardoor komt meer dan waarschijnlijk ook het ganse BTW – verhaal op de helling te staan.
De herlocatie van het zwembad aan de Pussemierstraat heeft tot gevolg dat de site aan de Oostveldstraat vrij komt.
Ook hier blijven vele vragen open en onbeantwoord:
Quid met de minigolf ?
Quid met het sporthome dat een succesverhaal is ?
Quid met de afbraak (en de kosten ervan) ?
Quid met de herbestemming van de gronden?
Quid met het skatepark?
Een éénduidige visie lijkt daarover nog lang niet te bestaan…
Ook over het kostenplaatje is geen duidelijkheid. Het studiebureau heeft een raming opgegeven die al even vaag is en waarin een foutenmarge van 5% (!) voorzien is, daar waar iedereen weet dat deze marge al te laag is ingeschat en de realiteit leert dat een minimale marge van 20% moet gehanteerd worden. De realiteit zal het kostenplaatje van ca. 8 miljoen euro achterhalen.
Even vaag blijven de plannen in verband met de BKO. Op de zitting van de gemeenteraadscommissie moest iedereen, tot zijn eigen verrassing, voor de eerste keer vernemen dat ook de BKO zou ondergebracht worden in het nieuwe sportcomplex: geraamde kostprijs: €1 200 000 !. Dit plan heeft nog nooit het daglicht gezien, de gemeenteraad heeft in ieder geval zelfs nog nooit kennis gekregen van deze optie. Over de noodzakelijkheid van deze ingreep wordt – alweer – geen afdoende motivering verstrekt.
De grootste vaagheid blijft evenwel bestaan nopens de financiële gevolgen. Volgens de schepen van Financiën zal de weerslag op het stadsbudget vanaf 2018 tussen de € 800.000 en €1.000.000 per jaar betekenen (gedurende 20 jaar ? 30 jaar?… zijn de exploitatiekosten inbegrepen ?…)
Als dit zou juist zijn, is het nogal evident dat andere dienstverleningen zullen moeten sneuvelen of inbinden…

De bouw van een zwembad moet dan ook geëvalueerd worden in een ruimer kader, niet alleen budgettair maar ook naar het beleid toe. De beslissing om een zwembad te bouwen kan niet van de rest geïsoleerd worden. Het is aan het beleid en op de eerste plaats de gemeenteraad om de keuzes te maken.
Dit kan niet op basis van vage gegevens. Het dossier is daarvoor niet klaar om ernstige en gemotiveerde beslissingen te nemen.

Voor de volledigheid wenst SMS dit algemeen kader, zij het in grote lijnen, te schetsen aan de hand van de hierna niet te ontkennen vaststellingen.

HET RUIME BELEIDSKADER

Eeklo is een arme stad. Uit studies blijkt dat we, in het Meetjesland, spijtig genoeg aan de top staan als het gaat om armoede, kansarmoede, kinderarmoede, schuldenregeling, werkloosheid , enz…
De bestrijding daarvan is een kerntaak en vergt aanzienlijke(r) middelen.
Wat aan het OCMW thans ter beschikking wordt gesteld is het minimum minimorum, en biedt deze organisatie niet de mogelijkheid om een echt ‘anti-armoede’ beleid te voeren.

De belastingdruk in Eeklo heeft de limiet bereikt. Een zware personenbelasting en even zware opcentiemen op onroerend goed bieden geen ruimte voor nog eens een verhoging .

De stad begint stilaan een ruïneus karakter te vertonen, bij wijze van voorbeeld:
de wegenis is, behalve enkele uitzonderingen, in jaren niet meer onderhouden, een systematisch plan tot herstel bestaat niet;
gebouwen takelen af: het vredegerecht staat half leeg, het politiegebouw is een regelrechte schande en zelfs besmet met asbest, het stadhuis zelf is niet toegankelijk voor mensen met een beperkte mobiliteit en staat ook voor een groot deel leeg, het jenevermuseum staat te verkommeren bij gebrek aan geïnteresseerde kopers/huurders, de bejaardenflatjes aan het Zonneheem worden niet meer gerenoveerd;
de heraanleg van het centrum zit in een droomfase (dixit de burgemeester); voor de realisatie ervan is een minimaal bedrag van € 20.000.000 nodig;
straks, in 2017, komt de ziekenhuissite(hartwijk) vrij; concrete plannen bestaan daar nog niet voor zodat het te vrezen valt dat ook deze site een ruïneuze toekomst tegemoet gaat;
ook andere gebouwen met een al dan niet openbaar karakter vertonen verschijnselen van degradatie: de Paterskerk wacht op instorting, de toren van de Oostveldkerk brokkelt af, de oude rijkswachtkazerne verkommert, het politiegebouw wordt dichtgetimmerd met houten planken, de Lilansite is in de Molenstraat een rotte plek….

Eeklo heeft een oudere populatie, meer dan andere gemeenten. Dit heeft voor gevolg dat de belastingsinkomsten voor de stad niet zullen verhogen, integendeel. De actieve bevolking, die uiteindelijk moet zorgen voor de inkomsten, wordt kleiner en kleiner. Het zou trouwens bijzonder interessant zijn na te gaan hoeveel Eeklonaars werkelijk bijdragen in het budget van de stad…

Voor een beleid voor de zwakke weggebruiker is geen ruimte: Eeklo is levensgevaarlijk vooral voor fietsers, inzonderheid voor schoolgaande jeugd en ouderen.

De komst van de nieuwe Alma – site aan de Ringlaan zal leiden tot een verkeerschaos in deze woonwijk. Omkaderende maatregelen om dit in goede banen te leiden, zullen veel geld kosten.

Inmiddels worden toelagen aan verenigingen van alle aard afgeschaft of teruggeschroefd, wordt personeel afgevoerd omwille van besparingsredenen, wordt zowat het ganse patrimonium verkocht, wordt de dienstverlening in cultuur, seniorenzorg, welzijn, verenigingsleven, tot een onleefbaar minimum herleid…

Binnen dit kader is een uitgave van minimaal €10.000.000 (zegge en schrijve in realiteit €15.000.000) niet te plaatsen, net zo min als het te verantwoorden is dat enkel en uitsluitend de Eeklonaar moet instaan voor een dienstverlening die slechts voor een klein gedeelte op Eeklo zelf is gericht.
Ondermeer om deze redenen wenst SMS de bevolking daarover in te lichten en de Eeklonaar voor deze beleidskeuze te plaatsen. Een volksraadpleging is daarvoor een uitgelezen moment.

3.ALTERNATIEF VOORSTEL

Uitgangspunt is dat een zwembad een Meetjeslandse aangelegenheid is waarin iedereen, leze gebruikers, hun aandeel en verantwoordelijkheid moeten nemen.
De bewering als zouden de omliggende gemeenten niet staan te springen om te participeren is een loze bewering; er is nooit enige poging geweest om dit zelfs op intercommunaal niveau bespreekbaar te stellen.
SMS is van mening dat de zwembaddiscussie op dit Meetjeslands niveau moet getild en gevoerd worden. Ook andere gemeenten die over een zwembad beschikken worden geconfronteerd met zware exploitatiecijfers die doorwegen op hun budget. Een schaalvergroting kan hen soelaas bieden.
De gebruikers zijn in hoofdzaak bewoners van het Meetjesland (zelfs de zwemclub heeft van bij het begin zich M(eetjeslandse)ZV genoemd. Ook de populatie van de scholen die gebruik maken van het zwembad is Meetjeslands.
SMS wenst dat de stad Eeklo een voortrekkersrol speelt in deze schaalvergroting (trouwens niet alleen op het vlak van de sport). Netwerk Meetjesland waartoe de stad – eindelijk – is toegetreden kan daarin een dankbaar instrument zijn en een platform bieden voor iedereen: gemeenten, sportclubs, scholen, provincie…).
Schaalvergroting is een absolute noodzaak.
Anderzijds moet de inplanting van een sportcomplex (inclusief zwembad) voor de regio attractief gemaakt worden en vooral gemakkelijk bereikbaar.
SMS heeft reeds in een vorige gemeenteraad gepleit tot een herlocatie van dit sportcomplex om meerdere redenen waarvan de meest fundamentele worden aangestipt.
Enerzijds moet het gemakkelijk te bereiken zijn, de reeds overbelaste binnenstad niet nog meer belasten en de omliggende gemeenten een vlotte toegang verschaffen.
Aangewezen locatie is daarvoor Balgerhoeke aan de Sint Laureinsesteenweg, dicht bij de expresweg met vlotte aansluiting zowel naar het noorden als het zuiden, het oosten en het westen. De ontsluitingsweg, aangeschurkt tegen de echte expresweg aan de zuidkant ervan, zou de ideale verbinding zijn tussen het oprittencomplex aan de Teut en het sportcomplex. De verbinding is trouwens noodzakelijk om het centrum van Balgerhoeke leefbaar te houden door het weren van vooral het zwaar vervoer dat zich vooral op IVM richt.
Niet alleen een goede mobiliteit wordt daardoor gegarandeerd maar tezelfdertijd kan gebruik gemaakt worden van vele energiebesparende opportuniteiten.
Een zwembad is een zware energieverslinder zowel wat verwarming als water als elektriciteit betreft.
In die buurt kan een enorme besparing en energiezuinig beleid gevoerd worden:
de huisvuilverbranding produceert massa’s bruikbare warmte
de waterzuiveringsinstallatie kan een bestemming geven voor een deel van het gezuiverde water
de planning van windmolens langsheen de expresweg kan direct bruikbare elektriciteit opleveren.

De intercommunale locatie in Balgerhoeke heeft bijgevolg niet anders dan voordelen.

Ook aan de herbestemming van de gebouwen en terreinen aan de Pussemierstraat is aandacht besteed.
Het huidige complex is ingeplant midden een woonwijk.
Het verdwijnen van dit sportcomplex kan deze woonwijk kwalitatief versterken en uitbreiden en, in plaats van steeds over te gaan tot kleine verkavelingen, zorgen voor wat diversiteit van bewoning.
Het voetbalgebeuren op de terreinen zou kunnen ondergebracht worden in het complex aan de Zandvleuge.
Nu de school van de Grote Wegel straks verdwijnt wordt deze site – naar alle waarschijnlijkheid – ook omgevormd tot een woonverkaveling. Een verdere uitbreiding ervan zou kunnen leiden tot een bijzonder aangename woonverkaveling.
Voordelen:
in onmiddellijke buurt van een groene stadslong(Heldenpark)
in de onmiddellijke buurt van een grote basisschool en PTI
in de onmiddellijke buurt van goed uitgebouwde jeugdverenigingen
niet ver van het centrum en station
aansluitend op een reeds bestaande grote verkaveling
wegwerken van een nutteloze betonnen woestijn (parking aan de sporthal).

Redenen waarom aan de gemeenteraad gevraagd wordt te beslissen over
de organisatie van een volksraadpleging met als vraag: ‘Bent U voor of tegen de bouw van een zwembad
en aansluitend sportcomplex zoals het thans door het stadsbestuur wordt voorgesteld?’.

Eeklo, 15 oktober 2014
Namens SMS

Marc Windey
Gemeenteraadslid

Gemeenterapport: Eeklo gebuisd!

Op basis van de 5 doorgestuurde thema’s met hun respectievelijk resultaat geven wij u onze bevindingen.

1. Scores:  steeds minder mensen wonen graag in Eeklo (­7%)

Huidig bestuur wordt, ondanks de monstercoalitie, door slechts iets meer dan de helft nog ‘gedragen’ (53,2%)
Burgemeester: gebuisd. Minder dan de helft vertrouwt die man nog. Om rood te worden, dit keer niet van colère, maar van plaatsvervangende schaamte (49,2% en komt van 66,4%).
Bestuur: publieke afkeuring van de wijze waarop Eeklo gerund wordt (meer dan 26% vindt dit bestuur slechter en slechts 4,86% beter!)
Verandering stemgedrag: meer dan 1/3de van de bevolking!!! zou zeker een andere stem uitbrengen na amper 12 maanden en ruim 12% twijfelt, en dan hebben de mensen hun
aanslagbiljetten met de belastingsverhogingen nog niet ontvangen…

 2. Oppositie: wordt door het bestuur uitgespuwd en cynisch weggelachen. Zelfs praten is onmogelijk.

 3. Aanpak: er is geen aanpak, geen visie tenzij het vullen van de eigen zak. De gemeenteraad wordt voorgezeten door iemand die er niets van snapt en zelfs niet in staat is de rangorde van de
dagorde te volgen.

CONCLUSIE:

De monstercoalitie was, zoals door ons aangekondigd een VVV, een Verbond Van Verliezers. Dit kan niet werken.
Positief is dat de Eeklonaar nu reeds beseft hoe zwaar hij in oktober 2012 bedrogen is.

***

DETAILVRAGEN:

* Criminaliteit en kleine overlast:
GASboetes voor dit item behaalt niet het verwachte resultaat van veiligheidsgevoel, integendeel!

* financieel beheer:
Iedereen ziet dat dit bestuur het geld uitgeeft aan minder dringende zaken (studies, recepties,…) en ook aan prestigieuze (voorlopig onbetaalbare) projecten (doortocht, zwembad, politiegebouw,…)

* Werken en ondernemen:
Ook voor dit beleidsdomein ziet iedereen dat het gevoerde beleid geen oplossing biedt voor de tewerkstelling, de hoge werkloosheid, de leegstand. Het toenemende marginale uitzicht bevestigt
dit maar… Geen m² industriegrond wordt ontwikkeld door het koppig gedrag van het stadsbestuur.

* Kinderopvang/speelpleinwerking:
Met uitzondering van het uitbreiden van de vakantiecapaciteit en de opvang van kinderen met een beperking kunnen wij ons ook aansluiten bij de grootste groep van dit thema.

* Klantvriendelijk personeel:
Uiteraard volledig akkoord;­)

* Iets positiefs van het voorbije jaar
De vooruitgang van de bouw van de kliniek,  niet de omkaderende dramatische situatie voor de omwonenden!!!

Namens SMS­-fractie,

Luc Vandevelde, fractievoorzitter

Paniekvoetbal in Balgerhoeke?

De zomerse komkommertijd is blijkbaar niet zo onschuldig als hij er doorgaans uitziet. In een recente publicatie in Het Laatste Nieuws laat kersvers burgemeester Franki Van de Moere van Sint-Laureins (volgens deze krant ‘bekeerd’ tot CD&V?) zijn ongerustheid de vrije loop door te beweren dat het noorden en vooral zijn gemeente straks ernstige problemen zullen kennen als de geplande ondertunneling van de expresweg zal uitgevoerd zijn. Daardoor zou het verkeer vanuit Sint-Laureins door het centrum van Balgerhoeke moeten om de omgebouwde expresweg, via de ‘Teut’ te bereiken.
De Eeklose burgemeester schaart zich met een brede glimlach achter deze uitspraak en wijt de ganse situatie aan het protest van Balgerhoekenaars tegen de geplande ontsluitingsweg die, tot tweemaal toe, geen genade vond in de ogen van het hoogste administratief rechtscollege: de Raad van State, volgens hem is het de eigen schuld van de inwoners van Balgerhoeke! Een dergelijke uitspraak is één van de zovele politieke leugens waarvoor hij inmiddels een ruime regionale bekendheid heeft verworven.
De ontsluiting van en oplossing voor Balgerhoeke is er immers één van kinderlijke eenvoud: aan de te bouwen tunnel, ter hoogte van de verbrandingsoven: een rotonde waarbij het verkeer gestuurd wordt langs een ontsluitingsweg die aangelegd wordt dicht en langsheen de om te bouwen autoweg om onmiddellijk aan te sluiten op het oprittencomplex van ‘den Teut’. Tezelfdertijd zou via die zelfde weg het centrum van Eeklo kunnen bereikt worden. Dergelijke verkeersoplossing wordt trouwens ook op andere plaatsen langs diezelfde weg gerealiseerd (Vrasene).
En daar heeft de geplande aanleg van een industrieterrein niets mee te maken. Gevolg: uit het centrum van Balgerhoeke wordt het overbodige verkeer geweerd, het behoudt zijn landelijk en groen karakter, de woonkwaliteit wordt verbeterd, de uitspraken van de Raad van State worden gerespecteerd, advocaat- en procedurekosten worden uitgespaard en vooral de vrede en rust komen terug in een deel van Eeklo dat nu al zo veel te lijden heeft van verkeer, waterzuivering, huisvuilverbranding, hoogspanningslijnen…
Zoveel logica is nog niet doorgedrongen in het Eeklose stadhuis of zou er een andere reden zijn? Heeft de Eeklose burgemeester immers niet recent zijn oog laten vallen op Sint-Laureins als voorkeurbruid voor een fusie, heeft hij inmiddels niet een vooraanstaand mandaat opgenomen in IVM en heeft hij geen prinselijke stoel gekregen in Veneco die samen met het stadsbestuur het laatste groen in Balgerhoeke wil opofferen aan Seveso – fabrieken?
SMS Eeklo blijft deze agenda van heel dichtbij volgen en zal zich blijven verzetten tegen iedere verdere aantasting van de Balgerhoekse gemeenschap.

Lheo als waardig vervanger van Theo?

Begin maart verspreidde de informatiedienst van de stad het persbericht omtrent de organisatie
van de LHEO’s.
Officiële redenen:
– financiële beperkingen (de THEO’s kosten zo’n 70000€)
– THEO moet een exclusieve aangelegenheid blijven voor de Eeklose ondernemer
Volgens SMS Eeklo liggen hier heel andere redenen aan de basis van deze éénzijdige
beslissing.
Het jaarlijks organiseren van de THEO’s is gewoonweg niet vol te houden. Elke keer werden
een 5-tal THEO’s uitgereikt: innovatie, starter, pers, publiek,. etalage..lifetime. Bij de vorige
edities moesten zelfs al aanpassingen gebeuren omdat er zich eigenlijk geen noemenswaardige
nieuwe starters aanboden enz.
De werkelijke reden om het THEO-evenement tweejaarlijks te maken is dus bloedarmoede.
Dat er een waardig alternatief wordt gezocht om de ondernemers toch op een avond samen
te brengen is lovenswaardig. Wij vinden echter de betekenis van de letter ‘L’ niet passend in
het huidig economisch klimaat. Ondernemen is momenteel niet ludiek maar bittere ernst, hard
labeur. Vele bedrijven snakken naar zuurstof en ondervinden dagelijks de gevolgen van de
crisis met als gevolg vele ontslagen en faillissementen.
Als er dan eens iets ondernomen wordt in het kader van extra publiciteit van een bedrijf wordt
die gesanctioneerd zoals we onlangs konden lezen in de kranten.
Doordat het stadsbestuur de verplaatsing van de KMO-manager naar de jeugddienst
transfereerde zonder een vervanger te voorzien geeft duidelijk aan dat dit beleid niet echt
begaan is met de Eekose ondernemers. De zo lang geëiste functie van een ambtenaar voor de
Eeklose ondernemers wordt met een simpele beslissing ongedaan gemaakt.
Bijgevolg is het duidelijk dat het huidig bestuur niet in staat is om een volwaardige THEO-avond
te organiseren!
SMS Eeklo vindt dat de Eeklose ondernemer echt moet betrokken worden in het beleid en
vraagt dan ook om een correcte uitvoering van punt 5 van de beleidsverklaring 2013-2018.
Daarin schrijft het stadsbestuur dat maximaal wordt ingezet op het duurzaam uitbouwen van
de industrieterreinen Broeken, Kunstdal (het toelaten van seveso-industrie in Balgerhoeke blijft
voor SMS Eeklo onbespreekbaar!). Daar liggen nog meer dan 30 ha te wachten op invulling
waarbij een groot deel van de geplande 1000 extra arbeidsplaatsen kan worden gecreëerd. Het
gebrek aan ontsluiting naar de Tieltsesteenweg maakt echter dat deze gronden weinig attractief
zijn.
In plaats van ludiek te zijn is het aangewezen dat prioritair werk wordt gemaakt van deze
ontsluiting die tezelfdertijd de nieuwe kliniekcampus grotere mogelijkheden zou bieden.
Ludiek Heldhaftig Eekloos Ondernemen als een tweejaarlijks soort kermisgebeuren voor
Eeklose ondernemers zou dan ook veel beter vervangen worden door
PHEO, Permanente Hulp aan Eekloos Ondernemen.